Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет (тристоронній)

Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет (тристоронній)

раздел Інтернет / Интернет
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 531     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет (тристоронній) Договор о предоставлении услуг подключения и доступа к сети Интернет (трехсторонний)
Скачать Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет (тристоронній) бесплатно

 

ДОГОВІР

про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет(тристоронній)

 

м.______________

______________р.

 

Приватне підприємство «____________», надалі ПРОВАЙДЕР в особі директора ________________, який діє на підставі Статуту,  з однієї сторони, та 

ФОП ___________________________, надалі ВИКОНАВЕЦЬ, який діє від власного імені, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № ________________ від ______________, з другої сторони, та

______________________________________, надалі АБОНЕНТ, з третьої сторони, а разом надалі "СТОРОНИ", уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2. Провайдер відповідно до умов цього Договору надає Абоненту послуги підключення та доступу до мережі Інтернет.
 3. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюються Правилами користування послугою доступу до  мережі Інтернет, іншими внутрішніми інструкціями Провайдера з використання послуг доступу до мережі Інтернет які є невід’ємною частиною даного Договору та розташовані на сайті Провайдера.
 4. Договір є строковим. Надання послуг за цим Договором починається після внесення Абонентом на підставі відповідного рахунку повної суми оплати за підключення та первинного авансового платежу. Сума первинного авансового платежу зараховується на особовий рахунок Абонента.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 2. Провайдер має право:
 3. У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, призупиняти надання послуг, відмовити в подальшому наданні послуг та припинити дію цього Договору, повідомивши Абонента електронним листом за адресою, вказаною в контактних реквізитах Абонента за 14 (чотирнадцять) календарних днів до припинення дії Договору.
 4. Удосконалювати Правила користуванняпослугою доступу до мережіІнтернет та Тарифи на послуги, перелік та умови надання послуг, попередивши про це Абонента електронним листом за 14 (чотирнадцять) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів чи умов. 
 5. Проводити дії передбачені Правилами користуванняпослугою доступу до мережіІнтернет
 6. Провайдер зобов’язаний:
 7. За заявою абонента та після сплати рахунку на підключення і первинного авансу підключити обладнання Абонента до мережі Інтернет протягом двадцяти  робочих днів з моменту зарахування цих коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.
 8. Надавати послуги Абоненту згідно з цим Договором,Правилами користування послугою доступу до мережі Інтернет та Тарифами Провайдера.
 9. Виконавець:
 10. Зобов’язаний здійснювати обов’язкову технічну підтримку та забезпечення Абонента, надавати усні та письмові консультації, стосовно користування послугами Інтернет.
 11. Має право приймати від абонента кошти.
 12. Абонент має право:
 13. Користуватись послугами, що надаються за цим Договором, за місцем споживання послуг, яке вказано в розділі Особисті данні Абонента цього Договору,відповідно до Правил користування послугою доступу до мережі Інтернет.
 14. Отримувати інформацію про Послуги, звертатись до Провайдера зі скаргами та пропозиціями. Дотримуватись правил техніки безпеки при користуванні обладнанням.
 15. Абонент зобов’язаний:
 16. Користуватись послугами у повній відповідності до умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Інтернет.
 17. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги згідно до Порядку розрахунків.
 18. Сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу.
 19. Забезпечувати зберігання обладнання Провайдера, встановленого у приміщенні Абонента.
 20. Не втручатися в роботу встановленого Провайдером обладнання та не намагатися будь яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання Провайдера.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 2. Нарахування за надані послуги здійснюються згідно з діючими на час оплати Тарифами Провайдера, які є невід’ємною частиною цього Договору (Тарифи додаються). Абонент обирає тарифний пакет, передбачений Тарифами, відповідно до якого здійснюються розрахунки. Розрахунковий період становить один календарний місяць. Абоненту надається один особовий рахунок, на якому здійснюється облік розрахунків за  надані послуги.
 3. Вартість замовлених послуг сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом у розмірі не меншому ніж встановлена в обраному тарифному пакеті абонентська плата.
 4. Щодо додаткових послуг, вартість яких не передбачена встановленими Тарифами Провайдера, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість.
 5. Для зміни тарифного пакету Абонент надає Провайдеру письмову заяву, в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Провайдером відповідної заяви.
 6. Кількість та вартість послуг та сервісів, наданих Абоненту у розрахунковому періоді, визначається у відповідності до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру обсягів, кількості, технічних характеристик та вартості наданих послуг.
 7. У платіжному дорученні (квитанції) на оплату послуг Провайдера, Абонент зобов’язаний точно вказати номер Договору та своє прізвище. Плата від абонента зараховується на його особовий рахунок тільки після отримання Провайдером виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Провайдера. При отриманні платежів з неточними реквізитами, кошти на особові рахунки Абонентів не зараховуються, а знаходяться на рахунку Провайдера до з’ясування їх володаря.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 2. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Інтернет несуть відповідальність згідно цього Договору, вказаних Правил користування послугою доступу до  мережі Інтернет інших внутрішніх інструкцій та відповідно до чинного законодавства України.
 3. У випадку відмови від послуг та припинення дії цього Договору за ініціативою Абонента до моменту повного використання авансу, внесеного Абонентом згідно п. 1.3 цього Договору, залишок авансового платежу  повертаєтьсяна безготівковийрахунокабонента.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
 2. Договір набуває чинності з моменту його підписання, і діє до 31 грудня 200__ року. Договір продовжує свою дію на наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін, не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення дії Договору, не повідомить іншу Сторону письмово про своє бажання припинити Договір.
 3. Кожна з Сторін має право ініціювати припинення дії цього Договору за умов невиконання положень даного Договору іншою Стороною або за відсутності потреби у послугах, чи  неможливості надання таких послуг. Ініціююча Сторона має повідомити іншу Сторону письмово, у термін не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору. У цьому випадку Абонент зобов’язаний повністю сплатити заборгованість за надані послуги за весь час дії Договору на момент його розірвання.
 4. Абонент не переуступає, не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права та обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законодавством.
 5. Провайдер підтверджує, що являється платником податкуна загальнихумовах..
 6. Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами, умовами Договору, Правилами користування послугою доступу до мережі Інтернет, нормами і умовами користування мережею Інтернет, і зобов’язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.
 7. З усіх, не врегульованих цим договором питань Сторони керуються Правилами, а з інших питань – законодавством України.

 

ОСОБИСТІ ДАННІ АБОНЕНТА

АБОНЕНТ:

 

 

 

(прізвище)

(ім'я)

(по-батькові)

ПАСПОРТ:

 

 

 

 

(серія)

(номер)

(ким виданий)

(дата видачі)

АДРЕСА (прописка/реєстрація)                 :

 

 

 

 

 

 

 

 

(країна)

(місто)

(поштовий індекс)

(вулиця)

(будинок)

(під’їзд)

(поверх)

(№ квартири)

АДРЕСА (фактичного надання послуги)  :

 

 

 

 

 

 

 

 

(країна)

(місто)

(поштовий індекс)

(вулиця)

(будинок)

(під’їзд)

(поверх)

(№ квартири)

Контактні телефони:

дом:______________________

моб:______________________________

email : _____________________________

 

Логін и Пароль до сторінки статистики:

 

Логін :___________________

 

Пароль :____________

                                 

 

Своїм підписом підтверджую правильність заповнення наданих мною даних, отримання, розуміння мною та погодження мною з Тарифами та Правилами користування послугою доступу до мережі  Інтернет___________________________________________

 

ПАРАМЕТРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ЗАМОВЛЕНИХ АБОНЕНТОМ:

 

Тарифний пакет:_____________________________________________            

Додаткове мережеве обладнання: _______________________________

 

Реальна IPадреса:             так                 ні

_____________________________________________________________                

Оплата за підключення:     повна          по акції

_____________________________________________________________

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Скачать Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет (тристоронній)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 531     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>