Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір постачання лікарських засобів

Договір постачання лікарських засобів

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (8)     Загружен: 1324     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір постачання лікарських засобів Договор поставки лекарственніх средств
Скачать Договір постачання лікарських засобів бесплатно

 

 

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

м. ______________

______________ р.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: Приватне підприємство «_______________», в особі директора _______________, діючого на підставі Статуту, з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________», в особі Генерального директора __________________________________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, разом надалі іменуються - «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором - ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується систематично передавати (постачати) у зумовлені строки (строк) другій стороні лікарські засоби (надалі – Товар), у кількості, асортименті і по цінах, згідно з накладними (специфікаціями), що є невід'ємними частинами цього Договору, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти вказаний Товар і своєчасно сплатити за нього певну грошову суму на умовах цього Договору. Товар належать ПОСТАЧАЛЬНИКУ на праві власності, не закладений, не арештований і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше не узгоджено сторонами додатково.

1.2. Загальна сума Договору визначається сумою вартості всіх окремих постачань в рамках цього Договору.

 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ

2.1. Якість Товару, що постачається повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджуватися супроводжуючими товар документами, передбаченими чинним законодавством.

2.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товару від усякого роду пошкоджень і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням перевантажень у дорозі, а також тривалого зберігання. Маркування товару повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.

2.3. Вартість тари та упаковки включається в ціну товару, що постачається.

2.4. Сторони домовилися: вимоги по поверненню тари не заявляти, якщо інше не обговорено додатково.

 

3. ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

3.1. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 80% від його загального терміну придатності.

 

4. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар, за даним Договором, постачається окремими партіями у відповідності з накладними (специфікаціями) на основі узгоджених заявок ПОКУПЦЯ. Заявка надається за допомогою будь якого засобу зв'язку.

4.2. Постачальник повинен розглянути заявку ПОКУПЦЯ у строк не більш ніж 24 години з моменту її отримання, та надати письмове повідомлення про те що заявка прийнята повністю, частково, (в який частині) з цього моменту заявка вважається узгодженою. Якщо Постачальник не має можливості виконати постачання на умовах викладених у заявці, Постачальник повинен письмово відмовити в заявці (з викладом причин такого відмовлення).

4.3. Товар повинен бути наданий ПОКУПЦЕВІ протягом 5 календарних днів з дати узгодження заявки ПОКУПЦЯ, якщо інше не узгоджено сторонами додатково.

4.4. Датою постачання Товару є дата приймання ПОКУПЦЕМ партії Товару.

4.5. Перехід права власності на Товар відбувається в момент прийняття ПОКУПЦЕМ партії Товару. Доказом прийняття партії Товару є накладна (специфікація) оформлена належним чином та підписана уповноваженими особами і завірена печатками ПОКУПЦЯ та ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.6. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Товару, що постачається переходить на ПОКУПЦЯ одночасно з виникненням у нього права власності.

4.7. ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися прийняти товар від ПОСТАЧАЛЬНИКА, якщо умови постачання зазначені у накладній (специфікації) не відповідають умовам зазначеним у узгодженій заявці.

4.8. Товар поставляється Покупцю на умовах поставки DDP (в редакції Інкотермс-2000) за адресою: м. Донецьк, вул.. Складська, 3а. По письмовому узгодженню сторін Товар або його частина може бути поставлена на умовах EXW склад Продавця (в редакції Інкотермс-2000). При цьому умови Інкотермс застосовуються тільки в частині, яка може бути застосована для внутрідержавного обороту.

 

5. ЦІНА, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Товар за цінами, зазначеними у накладних (специфікаціях), що є невід'ємними частинами цього Договору.

5.2. Ціни, вказані в накладних (специфікаціях), включають вартість відвантаження, пакування, маркування.

5.3. Оплата за Товар проводиться на протязі 60 днів з моменту відвантаження «Товару» зі складу «Продавця».

5.4. Ціни, які вказані в накладній (специфікації) на окрему партію Товару, є узгодженими між Сторонами і не можуть бути змінені в односторонньому порядку.

 

6. УМОВИ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

6.1. Приймання Товару за кількістю та якості здійснюється Сторонами відповідно до Інструкцій № П-6 від 15 червня 1965 р. та № П-7 від 25 квітня 1966 р., затверджених постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР.

6.2. Товар вважається зданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ:

            а) відносно кількості - відповідно до накладної, що підтверджується підписом представника ПОКУПЦЯ на всіх примірниках накладної;

            б) відносно якості - згідно з сертифікатом якості виробника та іншими супровідними документами.

6.3. Строки пред'явлення претензій Покупцем:

            по кількості -3 календарних днів з моменту постачання товару;

            за якістю - протягом 5 календарних днів з дня встановлення Покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів, але в межах встановленого строку збереження, при умові додержання Покупцем встановлених умов збереження.

6.4. Якщо Товар, поставлений ПОКУПЦЕВІ, або його частина виявиться невідповідної якості та/або не відповідає умовам договору, то він підлягає заміні ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 10 днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки. Строк оплати такого товару обчислюється з моменту його заміни на якісний.

6.5. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не має можливості замінити неякісний Товар, то він повертає ПОКУПЦЕВІ вартість цього Товару протягом 10 днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки.

 

7. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до _________ р.

7.2. У випадку, якщо жодна з Сторін за 30 днів до закінчення строку дії цього Договору, не повідомить іншу про припинення його умов, Договір вважається автоматично пролонгованим на календарний рік, на тих же умовах.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. ПОКУПЕЦЬ за даним Договором несе наступну відповідальність:

            - за затримку оплати Товару більше строку, обумовленого в пункті 5.3. Цього Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості, за кожний день прострочення, але не більш ніж 10% від суми заборгованості.

8.2. Кожна з сторін, котра вважає, що її права були порушені, має право зажадати відшкодування усіх можливих збитків, у тому числі і неодержаний прибуток. Сторона, яка порушила своє зобов'язання або напевно знає, що порушить його при настанні строку виконання, повинна не пізніше трьох днів з початку їх виникнення повідомити про це другу сторону. У протилежному випадку ця Сторона позбавляється права посилатися на невжиття другою стороною заходів щодо запобігання збиткам та вимагати відповідного зменшення розміру збитків.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного Договору у разі дії форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади у т.ч. заборони експорту та імпорту товарів, прийняття актів нормативного, ненормативного характеру і т.і.). У цих випадках строк виконання зобов’язань за Договором відсувається на термін дії цих обставин. У разі виникнення таких обставин одна сторона зобов’язана інформувати іншу не пізніше трьох днів з початку їх виникнення. Факт настання і закінчення форс-мажорних обставин повинен бути підтверджено Торгово-Промисловою Палатою сторони, у якої наступили дані обставини. Якщо ці обставини діють більш, ніж три місяці, то сторони мають право відмовитись від подальшого виконання Договору. Не повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин, не звільняє від відповідальності за порушення умов даного Договору.

 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Усі спори між Сторонами, по яких не була досягнута згода, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

9.2. При цьому Сторони домовилися обов'язково застосовувати претензійний порядок досудового урегулювання суперечок, відповідно до розділу II Господарського процесуального кодексу України.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові, що вони оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Всі зміни і доповнення до Договору, оформлені належним чином, є його невід'ємною частиною цього Договору.

10.2. Цей Договір підписаний у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

10.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім істотним умовам поставки.

10.6. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір постачання лікарський

Скачать Договір постачання лікарських засобів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (8)     Загружен: 1324     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>