Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 425     Обсудить на форуме
Страна: Украина

Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Примерный устав государственного предприятия, отнесенного к сфере управления Министерства регионального развития и строительства Украины
Скачать Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України бесплатно

 

 

Додаток
до наказу Мінрегіонбуду
від 26 червня 2008 р. N 267 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 26 червня 2008 р. N 267  
______________________________________
  Посада Підпис Прізвище, ініціали

 

 


ПРИМІРНИЙ СТАТУТ
державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1 Державне підприємство «_________________________» (надалі — Підприємство) засновано на державній формі власності. 
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 233-р Підприємство віднесено до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (надалі — Уповноважений орган управління), яке здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750, інших нормативно-правових актів, цього Статуту. 
1.2 У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади, а також цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1 Підприємство має повну назву: 
українською мовою: Державне підприємство «_______________________». 
російською мовою*: ______________________________________________. 
англійською мовою*: _____________________________________________. 
____________
* у разі необхідності 
2.2 Скорочена назва Підприємства: 
українською мовою: ДП «________________________________________». 
російською мовою*:________________________________________________________. 
англійською мовою*: _____________________________________________. 
____________
* у разі необхідності 
2.3 Місцезнаходження Підприємства: __________________________.

3. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1 Метою діяльності Підприємства є ___________________________ 
3.2 Основні напрями діяльності Підприємства: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 
4.1 Підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним майно. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства. 
4.2 Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного спрямування, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку. 
4.3 Підприємство здійснює підприємницьку діяльність, формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт та послуг, встановлює ціни відповідно до законодавства. 
4.4 Підприємство, за погодженням із Уповноваженим органом управління може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (далі — Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого Уповноваженим органом управління та затвердженого наказом директора Підприємства. 
4.5 Для здійснення підприємницької діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 
4.6 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, власну печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство у разі потреби може мати кутовий та інші штампи, бланки, а також товарний знак, який реєструється у встановленому законодавством порядку. 
4.7 Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством. 
4.8 Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків, встановлених законами.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 
5.1 Майно Підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
5.2 Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, виробничі і невиробничі активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
5.3 Джерелами формування майна Підприємства є: 
 — майно, передане йому на баланс відповідно до рішення про створення Підприємства; 
 — кошти, доходи та інше майно, одержані від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг господарської діяльності Підприємства; 
 — інші джерела, не заборонені законодавством України. 
5.4 Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства. 
5.5 Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. 
5.6 Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. 
Відчуження нерухомого майна здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України. 
Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану. 
5.7 Передача під заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється у спосіб, що встановлений законодавством України, за погодженням із Уповноваженим органом управління. 
5.8 За попередньою згодою Уповноваженого органу управління Підприємство має право передавати в оренду нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар, матеріальні цінності та інше майно, яке за ним закріплене, в порядку, передбаченому законодавством. 
5.9 Списання з балансу основних фондів, амортизація яких відбулася не повністю, а також застосування методу прискореної амортизації основних фондів Підприємства можуть проводитись лише за погодженням із Засновником. 
5.10 В установленому законодавством порядку Уповноважений орган управління та інші органи виконавчої влади здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за Підприємством державного майна та коштів, здійсненням господарської діяльності Підприємства.

6. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА 
6.1 Матеріально-фінансовою основою діяльності Підприємства є статутний фонд, який утворений відповідно до рішення про створення Підприємства і обліковується на балансі Підприємства. 
6.2 Статутний фонд Підприємства становить _____________ тис. грн. 
6.3 У разі якщо вартість активів Підприємства за результатами його діяльності виявиться меншою, ніж розмір статутного фонду, передбачений цим Статутом, Уповноважений орган управління зобов'язаний провести в установленому законодавством порядку зменшення розміру його статутного фонду, але не нижче встановленого мінімального розміру. 
6.4 За рішенням Уповноваженого органу управління розмір статутного фонду Підприємства може бути змінений (збільшений, зменшений) у порядку, передбаченому законодавством.

7. ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА 
7.1 Основним показником, що узагальнює фінансові результати господарської діяльності Підприємства, є чистий прибуток (дохід). 
7.2 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є дохід (прибуток), одержаний в результаті його господарської діяльності, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від безоплатних або благодійних внесків членів трудових колективів підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити. 
7.3 Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному його розпорядженні. 
7.4 Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: 
 — амортизаційний фонд; 
 — фонд розвитку виробництва; 
 — фонд споживання (оплати праці); 
 — резервний фонд. 
Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану. 
7.5 Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів Підприємства, їх граничні розміри та порядок формування і використання встановлюються законодавством України. 
7.6 У фінансовому плані затверджуються суми коштів (частина чистого прибутку), які направляються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
8.1 Господарська діяльність Підприємства здійснюється відповідно до фінансового плану, який затверджується Уповноваженим органом управління. 
До 1 вересня року, що передує плановому, Підприємство складає на кожний наступний рік річний фінансовий план, який зобов'язується виконувати. 
8.2 Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. 
8.3 Підприємство вибирає предмет договору, визначає зобов'язання, інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту. 
8.4 Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України,— за фіксованими державними цінами.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 
9.1 Права Підприємства: 
9.1.1 Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. При цьому не менш ніж 80 відсотків продукції підприємства має відповідати меті та основним напрямкам (предмету) діяльності, зазначеної у статті 3 цього Статуту. 
9.1.2 Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів, матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
9.1.3 Укладати договори та угоди, набувати майнові права та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем, відповідачем, чи третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах, а також у третейському суді. 
9.1.4 Вимагати від філій звіт про їх діяльність в установлений термін та за установленою формою. 
9.1.5 Звертатися до Уповноваженого органу управління з пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових та методичних документів стосовно __________________ (згідно з напрямками діяльності Підприємства). 
9.1.6 Надавати консультаційні та інші послуги, методичну допомогу у сфері ________________. 
9.1.7 Права Підприємства реалізуються Підприємством відповідно до законодавства України. 
9.2 Обов'язки Підприємства: 
9.2.1 Враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання при визначенні стратегії господарської діяльності, обов'язково виконувати державні контракти і державні замовлення, доведені у встановленому порядку. 
9.2.2 Відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів. 
9.2.3 Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством, а також відрахування відповідно до встановленого порядку частини прибутку (доходу) до Державного бюджету України. 
9.2.4 Суворо дотримуватись фінансової (бюджетної) та штатної дисципліни. 
9.2.5 Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше вводити в дію придбане обладнання. 
9.2.6 Вносити до Уповноваженого органу управління пропозиції щодо: 
9.2.6.1 Погодження структури Підприємства. 
9.2.6.2 Створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, погодження їх структури. 
9.2.7 Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 
9.2.8 Вживати заходів щодо раціонального використання фонду споживання (оплати праці) як такого, що повністю відповідає економічним інтересам як працівників, так і Підприємства. 
9.2.9 Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 
9.2.10 Здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством України. 
Директор Підприємства та головний бухгалтер відповідно до законодавства України несуть персональну відповідальність за додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації. 
9.2.11 Проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації. 
9.2.12 Дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю. 
9.2.13 Надавати Уповноваженому органу управління будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства, у тому числі інформацію про наявність і поточний стан майна та будь-які зміни в його стані для надання такої інформації розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

10. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
10.1 Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Уповноваженого органу управління щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу. 
10.2 Управління Підприємством здійснюється його Директором, який призначається Уповноваженим органом управління. 
Директор Підприємства є підзвітним Уповноваженому органу управління. 
10.3 Призначення Директора Підприємства на роботу здійснюється Уповноваженим органом управління на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк контракту, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, порядок та умови розірвання контракту та звільнення з посади Директора. 
У разі зміни Директора обов'язковим є проведення ревізії господарської діяльності Підприємства в порядку, визначеному законодавством. 
10.4 Директор Підприємства може бути звільнений з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону. 
10.5 Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах компетенції відповідно до цього Статуту. 
10.6 Директор Підприємства: 
10.6.1 Діє без доручення від імені Підприємства. 
10.6.2 Представляє інтереси Підприємства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами. 
10.6.3 Організовує виконання завдань статутної спрямованості. 
10.6.4 Несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені статутом, формування та виконання фінансових планів, дотримання державної і фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні Підприємства, дотримання законодавства України. 
10.6.5 Затверджує, за погодженням із Уповноваженим органом управління, структуру підприємства та узгоджує структуру філій, формує штатний розклад Підприємства, розподіляє повноваження між його структурними одиницями, а також між працівниками. 
10.6.6 Визначає облікову, фінансову, організаційну, методологічну внутрішню та зовнішню політику Підприємства, організовує матеріально-технічне забезпечення її впровадження. 
10.6.7 Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до Статуту та положень законодавства. 
10.6.8 Видає в межах компетенції Підприємства накази, розпорядження та інші акти, узгоджує внутрішню документацію (інструкції, кошториси, фінансові плани, інше), дає вказівки, що не суперечать законодавству, організовує та перевіряє їх виконання, затверджує за погодженням із Уповноваженим органом управління положення про філії. 
Акти Директора є обов'язковими для всіх працівників Підприємства. 
10.6.9 Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків. 
10.6.10 Вносить пропозиції Уповноваженому органу управління щодо прийняття (звільнення) заступників керівника Підприємства. 
10.6.11 Призначає на посади та звільняє заступників керівника Підприємства за погодженням із Уповноваженим органом управління та керівників філій за погодженням із відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, а також керівників та спеціалістів структурних одиниць Підприємства, інших працівників. 
10.6.12 Затверджує порядок періодичного проведення атестації всіх працівників. 
10.6.13 Організовує в установленому порядку періодичне проведення атестації всіх працівників Підприємства. 
10.6.14 Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення. 
10.6.15 Встановлює і затверджує перелік відомостей, що становлять службову і комерційну таємницю. 
10.6.16 Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства України. 
10.6.17 Виконує умови укладеного із Уповноваженим органом управління трудового контракту. 
10.6.18 Погоджує із Уповноваженим органом управління накази про свої закордонні відрядження та інформує про відрядження в межах України. 
10.6.19 Вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених законодавством та цим Статутом. 
10.7 Директор зобов'язаний не використовувати в подальшому отримані під час роботи на Підприємстві відомості, що становлять комерційну таємницю, після звільнення з посади протягом трьох років. В разі порушення цього зобов'язання Директор несе відповідальність у вигляді відшкодування Підприємству усіх доходів від використання такої інформації, а також спричинених в результаті цього збитків. 
10.8 Директор несе персональну відповідальність за організацію господарської діяльності Підприємства, спрямовану на отримання чистого прибутку.


11. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ 
11.1 Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб. 
11.2 Уповноважений орган управління: 
11.2.1 Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства. 
11.2.2 Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства, здійснює контроль за його дотриманням. 
11.2.3 Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням. 
11.2.4 Затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 — 5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку. 
11.2.5 Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства. 
11.2.6 Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства. 
11.2.7 Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства. 
11.2.8 Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його господарському віданні. 
11.2.9 Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства. 
11.2.10 Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна. 
11.2.11 Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди. 
11.2.12 Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
12.1 Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 
Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні. 
12.2 Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. 
12.3 До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України. 
12.4 Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 
12.5 Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу. 
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік. 
12.6 Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 
12.7 Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. 
Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених відповідною галузевою угодою та колективним договором. 
12.8 Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, та не може бути меншим мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством та Галузевою угодою. 
Структура заробітної плати визначається відповідно до законодавства. 
Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління. 
12.9 Підприємство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій. 
Спрямування частини прибутку на таке матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу має бути передбачене у фінансовому плані Підприємства. 
12.10 Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
13.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законодавством України,— за рішенням суду. 
13.2 У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників. 
13.3 Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або іншим органом, визначеним законом. 
13.4 Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства. 
13.5 Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Підприємства, розміщує у відповідних друкованих органах повідомлення про його ліквідацію та порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки. 
Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства. 
13.6 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку. 
13.7 Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України. 
13.8 У разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація проводиться в порядку, установленому Законом України від 14.05.92 р. N 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 
13.9 Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України. 
13.10 Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю. 
13.11 Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ запису про припинення його діяльності.

 

Скачать Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 425     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>