Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу

Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (6)     Загружен: 1257     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу Договор о техническом обслуживании и ремонт транспортного средства
Скачать Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу бесплатно

 

ДОГОВІР
про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу

 

м. ________________

________________р.

 

________________________, у подальшому - Виконавець, в особі ______________________________, який діє на підставі _________________________, і ___________________________________________, у подальшому - Замовник, уклали цей Договір про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з технічного обслуговування та/або ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових частин, у тому числі з використанням матеріалів (запасних частин) як Замовника, так і спеціально замовлених Виконавцем.

Замовник бере на себе зобов'язання прийняти й оплатити ці послуги, а також вартість використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця в розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору.

1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, а також перелік матеріалів, що використовуються, вказуються в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору.

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг погоджується сторонами щодо кожного виду робіт і вказується в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Крім вартості послуг, зазначених у п. 2.1 цього Договору, Замовник оплачує Виконавцю вартість матеріалів (запасних частин) Виконавця, яка вказується в наряді-замовленні.

2.3. У разі відсутності матеріалів (запасних частин) або неможливості під час оформлення наряду-замовлення визначити їх кількість, необхідну для надання послуг, обсяг використання матеріалів (запасних частин) погоджується із Замовником заздалегідь, а їх вартість оплачується ним за цінами, які діяли на день їх надходження.

2.4. Оплата послуг і матеріалів (запасних частин) здійснюється Замовником шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок або до каси Виконавця ___________________________.

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. Замовник:

3.1.1. Зобов'язаний своєчасно оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі та у строки, передбачені розд. 2 цього Договору.

3.1.2. Зобов'язаний приймати транспортний засіб та його складові частини після надання послуг.

3.1.3. Зобов'язаний у разі розірвання цього Договору за власною ініціативою сплатити Виконавцю вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а Також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг.

3.1.4. Має право візуально контролювати виконання робіт за даним Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України.

3.1.5. Має право надавати Виконавцю власні матеріали (запасні частини) для виконання замовлених послуг.

3.1.6. Має право вимагати відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем цього Договору, а також на безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного строку.

3.1.7. Має право вимагати повернення невикористаних і замінених під час ремонту та технічного обслуговування матеріалів (запасних частин), наданих ним Виконавцю.

3.1.8. Має право вимагати від Виконавця документального підтвердження виду та обсягу виконаних за цим Договором послуг.

3.2. Виконавець:

3.2.1. Зобов'язаний надавати Замовнику можливість візуально контролювати виконання робіт за цим Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України.

3.2.2. Зобов'язаний забезпечувати збереження транспортного засобу, а також збереження та використання за призначенням прийнятих від Замовника матеріалів (запасних частин).

3.2.3. Зобов'язаний повертати Замовнику передані ним матеріали (запасні частини) у разі їх невикористання.

3.2.4. Зобов'язаний безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаних за цим Договором послуг.

3.2.5. Зобов'язаний гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування та ремонту.

3.2.6. Зобов'язаний виконувати гарантійні зобов'язання, надані ним Замовнику.

3.2.7. Має право відмовитися від надання послуг, якщо Замовник надає неякісні матеріали (запасні частини).

3.2.8. Має право припинити надання послуг у разі, коли Замовник своєчасно не виконав умови цього Договору.

3.2.9. Має право відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі недотримання ним правил експлуатації транспортного засобу (його складових).

3.2.10. Має право вимагати від Замовника оплатити вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг, у разі розірвання цього Договору за ініціативою Замовника.

 

4. ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

4.1. Прийняття транспортного засобу (його складових) на технічне обслуговування та/або ремонт здійснюється у присутності Замовника або його уповноваженого представника, про що складається Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

4.2. Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування або ремонту підписується Замовником та особою, відповідальною за прийняття на ремонт, скріпляється печаткою Виконавця.

4.3. Після прийняття транспортного засобу і його складових на технічне обслуговування та/або ремонт Замовнику видається один екземпляр Акта приймання-передачі.

4.4. Прийняття транспортного засобу (його складових) Замовником здійснюється у присутності представника Виконавця, про що складається Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

4.5. Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту складається у двох екземплярах.

 

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

5.1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (їх складових) виконується Виконавцем відповідно до вимог експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та нормативних документів.

5.2. Виконавець надає послуги, передбачені розд. 1, протягом _________ днів з моменту підписання Акта приймання-передачі транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

5.3. Виконавець негайно попереджає Замовника і, до прийняття узгодженого з ним рішення, припиняє виконання робіт у випадку:

- виявлення дефектів транспортного засобу або непридатності для застосування наданих Замовником матеріалів (запасних частин);

- виникнення не передбачених і не залежних від Замовника наслідків виконання вимог Замовника по роботах.

5.4. Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявлених у процесі надання послуг обставин, які негативно впливають на безпеку транспортного засобу, Виконавець може відмовитися від виконання цього Договору і вимагати відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового виконання цього Договору, у тому числі компенсації вартості матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг.

5.5. Відповідність наданих послуг у процесі прийняття транспортного засобу (його складових) Замовником після технічного обслуговування та/або ремонту здійснюється без їх розбирання.

5.6. Послуги, передбачені розд. 1 цього Договору, вважаються наданими з моменту підписання Акта приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

5.7. Після виконання технічного обслуговування та/або ремонту й отримання передбачених розділом і нарядом-замовленням платежів Виконавець надає Замовнику Акт приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

5.8. Протягом ____ робочих днів з дня отримання Акта Замовник зобов'язаний підписати його або в той же строк надати Виконавцю мотивовану відмову у прийнятті.

5.9. Пропуск Замовником строку, передбаченого п. 5.7 цього Договору, тягне за собою ті ж правові наслідки, що й підписання Замовником Акта.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 3.1 цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки для Замовника і невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за даним Договором або їх часткове виконання.

6.2. За порушення строків розрахунків, передбачених розд. 2 цього Договору, Замовник сплачує за кожен день прострочення пеню в розмірі 0,2 % (дві десятих відсотка) від суми заборгованості (розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня). Оплата пені не звільняє Замовника від зобов'язань оплати простроченого платежу.

6.3. У разі відмови Замовника від цього Договору він відшкодовує Виконавцю збитки у розмірі вартості спеціально замовлених Виконавцем матеріалів (запасних частин), які не були використані Виконавцем у роботі Внаслідок такої відмови.

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Спори, які можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом складання та підписання сторонами відповідних письмових угод, які є його невід'ємною частиною.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір ремонт обслуживание обслуговування транспорт технічний технический транспортний

Скачать Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (6)     Загружен: 1257     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>