Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання юридичних послуг

Договір про надання юридичних послуг

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 633     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання юридичних послуг Договор об оказании юридических услуг
Скачать Договір про надання юридичних послуг бесплатно

 

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

м. ________________

________________р.

 

_____________________________________________, (надалі іменується "Юридична фірма") в особі ________________________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони, та

__________________________________________________, (надалі іменується "Замовник") в особі ________________________________,що діє на підставі __________________, з іншої сторони,(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах цього Договору Замовник дає завдання Юридичній фірмі та зобов’язується оплатити її послуги, а Юридична фірма зобов'язується відповідно до завдання Замовника надавати йому зазначені юридичні послуги.

1.2. На підтвердження факту надання Юридичною фірмою Замовнику юридичних послуг відповідно до умов цього Договору складається акт в строк _____________________ .

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

2.1. Юридична фірма зобов'язується надавати Замовникові за його окремими дорученнями наступні юридичні послуги протягом строку цього Договору:

а) перевіряти всі локальні акти, які видаються органами (підрозділами) Замовника,на відповідність вимогам чиного законодавства, візувати їх, надавати допомогу Замовнику з підготовки та коректного оформлення зазначених актів;

б) брати участь у підготовці та укладенні різного роду договорів між Замовником та іншими особами, візувати їх, надавати Замовнику допомогу із організації контролю за виконанням цих договорів, слідкувати за застосуванням передбачених законодавством та названими договорами санкцій по відношенню до контрагентів Замовника, що не виконують взятих на себе договірних зобов'язань, іншими способами забезпечувати належну Договірну роботу Замовника;

в) організовувати та вести позовну роботу за матеріалами, які готує Замовник, а саме: ______________________________________________________;

г) брати участь у розгляді питань про дебіторську заборгованість Замовника та вживати разом з органами (підрозділами) Замовника заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;

 

д) надавати допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням Замовником встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання _____________ продукції та товарів за кількістю і якістю: ______________________, проводити інструктаж працівників Замовника, що відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій в строк __________________________________ шляхом__________________________, робити висновок про законність списання матеріальних цінностей Замовника в строк ________________;

е) представляти у встановленому порядку інтереси Замовника в суді, а також в інших державних органах ;

є) узагальнювати та аналізувати результати розгляду судових та інших справ за участю Замовника, результати розгляду претензій та практику укладення та виконання договорів, надавати Замовнику пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

ж) надавати усні та письмові консультації, правові висновки, довідки з правових питань, що виникають з приводу діяльності Замовника;

з) за дорученням Замовника брати участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності;

і) готувати за дорученням Замовника матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної продукції та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживати заходів щодо відшкодування збитків, завданих Замовнику;

ї) організовувати систематичний облік та збереження нормативних актів, що надходять до Замовника, а також локальних актів Замовника, створювати бібліотеку юридичної літератури шляхом ____________ в строк _______________;

к) інформувати Замовника про зміни в законодавстві щодо __________________ шляхом ___________, організовувати спільно з органами (підрозділами) Замовника вивчення керівними працівниками та спеціалістами Замовника нормативних актів, що стосуються їх діяльності, регулярно, не рідше _________, здійснювати особистий прийом працівників Замовника та консультувати їх з правових питань в ____________.

2.2. При виконанні зазначених в п. 2.1 обов'язків Юридична фірма керується цим Договором і відповідним чинним законодавством та гарантує таку якість юридичних послуг, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.

2.3. Для виконання обов'язків, зазначених в п. 2.1 цього Договору, Юридична фірма призначає:______________________________________________

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язаний:

а) своєчасно забезпечувати Юридичну фірму всім необхідним для виконання її обов'язків за цим Договором, в тому числі документами у потрібній кількості примірників, нормативними актами, що регулюють діяльність Замовника, канцелярським приладдям, робочим місцем, транспортними засобами;

б) надавати в повному обсязі на вимогу Юридичної фірми достовірну інформацію про діяльність Замовника, необхідну для виконання Юридичною фірмою її обов'язків за цим Договором.

в) оплачувати витрати Юридичної фірми, необхідні для виконання її обов'язків за цим Договором шляхом ________________________________ в строк __________________;

г) оплачувати послуги Юридичної фірми в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

4.1. За послуги, надані Юридичною фірмою, Замовник щомісяця до __________числа сплачує _________________________________________ шляхом ______________________ .

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договор договір юридичний послуга юридический услуга

Скачать Договір про надання юридичних послуг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 633     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>