Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання посередницьких послуг

Договір про надання посередницьких послуг

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 652     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання посередницьких послуг Договор о предоставлении посреднических услуг
Скачать Договір про надання посередницьких послуг бесплатно

 

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

 

м. ________________

________________р.

 

_______________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________________________,

                                                              (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________,

                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та

_______________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________________________,

                                                              (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________,

                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони - (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання посередницьких послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини щодо надання Виконавцем послуг Замовникові при здійсненні останнім підприємницької діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок Замовника.

1.2. Замовник дає завдання, а Виконавець зобов'язується надавати Замовникові такі посередницькі послуги (надалі іменується "послуги"):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

протягом ____________________________________ шляхом __________________.

1.3. За цим Договором Виконавець діє в межах території _______________________________ у якості _________________ в сфері_______________ та у такому порядку _________________.

1.4. Підтвердженням надання послуг за цим Договором є акт, який складається Сторонами в строк _________________________ шляхом ____________________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Оплатити послуги Виконавця у розмірі, в порядку та в строки, визначені в цьому Договорі.

2.2. Надавати Виконавцеві інформацію, необхідну для надання послуг, а саме: _________________, шляхом ____________ в строк _______________.

2.3. У випадку відмови від послуг негайно повідомити про це Виконавця шляхом ___________________ з проведенням розрахунків за фактично надані послуги.

2.4 Видати Виконавцеві довіреність для можливості надавати послуги, визначені у п. 1.2 цього договору.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Надавати послуги в порядку та в строк, визначені цим Договором.

3.2. За неможливості надання послуг повідомити про це Замовника у 7-денний строк від набрання чинності цим Договором. Повідомлення про неможливість надання послуг є рівнозначним припиненню дії Договору і звільняє Сторони від відповідальності за невиконання цього Договору в частині, що обумовлена зазначеною неможливістю надання послуг.

 

4. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За надання послуг за цим Договором Замовник сплачує Виконавцеві плату у розмірі _______________ грн. в строк ____________ шляхом _________________.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. У разі несвоєчасної оплати Замовником послуг Замовник сплачує пеню в розмірі ______ %  від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

8.2. На момент укладення цього Договору Виконавець та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір послуга посередницький услуга

Скачать Договір про надання посередницьких послуг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 652     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>