Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства

Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 1881     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства Договор аренды помещения для офиса малого предприятия
Скачать Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства бесплатно

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ОФІСУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

м._________________

_________________р.

 

Сторони:

Орендодавець _________________________________, в особі __________________________________, діючого на підставі _______________________________, з однієї сторони, та

Орендар ______________________________________, в особі _________________________________, діючого на підставі _______________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає‚ а Орендар бере в тимчасове володіння наступне приміщення (далі за текстом – "приміщення‚ що орендується"):

1.1.1. Адреса будинку‚ у якому знаходиться приміщення‚ що орендується:

__________________________________________________________________________________.

1.1.2. Загальна площа приміщення‚ що орендується: _________________________________кв.м.

1.1.3. Номер кімнати: ___________________ . Поверх: _______________________.

1.1.4. 1.4. Стан приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:  

            придатне для використання за п.2 даного Договору.

1.1.5. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:

            приміщення потребує поточного ремонту.

1.1.6. Орендарю на термін дії даного Договору надається у користування 1 (один) телефонний номер: № ________________________.

1.1.7. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у приміщенні‚ що орендується:

_________________________________________________________________________________.

 

2. МЕТА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ

2.1. Приміщення‚ що орендується‚ надається Орендарю для розміщення ділового офісу

 

3. ТЕРМІН ОРЕНДИ

3.1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття приміщення‚ що орендується‚ за актом приймання.

3.2. Якщо жодна сторона в термін ___________ до закінчення даного Договору не заявить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____________.

3.3. Орендар має право відмовитися від даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _________. При цьому сплачена наперед орендна плата Орендарю не повертається.

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір орендної плати складає (з урахуванням ПДВ): ___________ грн. за 1 (один) кв.м на місяць.

4.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця наперед не пізніше _________ числа кожного _________________ місяця.

4.3. Орендар зобов’язаний протягом ___________ з моменту прийняття приміщення та майна‚ що орендуються‚ перерахувати орендну плату за ___________________ авансом.

4.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами лише у випадку зміни розміру комунальних платежів.

4.5. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.5.4 даного Договору на термін оплати не застосовується.

4.7. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.

4.8. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у користування телефон.

4.9. Інші види платежів‚ не узгоджені в даному Договорі‚ Орендарем не оплачуються.

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ

5.1. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ______________ з моменту укладення даного Договору.

5.2. Протягом терміну за п.3.1 даного Договору Орендодавець зобов’язаний виїхати із приміщення‚ що орендується‚ та підготувати його для передачі Орендарю.

5.3. Передача приміщення та майна‚ що орендуються‚ здійснюється за актом здачі-приймання‚ підписання якого свідчить про фактичну передачу таких в оренду.

5.4. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується‚ після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення‚ що орендується.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов'язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати приміщення‚ що орендується‚ виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 даного Договору.

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.

6.1.3. Утримувати приміщення‚ що орендується‚ у належному санітарному стані.

6.1.4. Дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж.

6.1.5. Здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення‚ що орендується.

6.1.6. Не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення‚ що орендується.

6.2. Обов'язки Орендодавця:

6.2.1. Забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення‚ що орендується‚ на умовах даного Договору.

6.2.2. Забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний вхід до будинку‚ в якому знаходиться приміщення‚ що орендується.

6.2.3. Видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між сторонами даного Договору‚ а також підтверджують його місцезнаходження.

6.2.4. Видавати у необхідній кількості за заявками Орендаря постійні та разові перепустки до будинку‚ де розміщене приміщення‚ що орендується.

6.2.5. За власний рахунок усувати несправності‚ поломи та наслідки аварій комунікацій у приміщенні‚ що орендується‚ які відбулися не з вини Орендаря.

6.3. Права Орендаря:

6.3.1. Користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в будинку.

6.3.2. Обладнати та оформити приміщення‚ що орендується‚ на власний розсуд.

6.3.3. Здавати майно в суборенду за згодою Орендодавця.

6.3.4. Позначати своє місцезнаходження у приміщенні‚ що орендується‚ шляхом розміщення відповідних вивісок‚ вказівних табличок‚ рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення.

6.3.5. Установлювати замки на вхідні двері до приміщення‚ що орендується.

6.3.6. Установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

 

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ

ТА МАЙНА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

7.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю приміщення‚ що орендується‚ протягом _________ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

7.2. Протягом терміну за п.8.1 даного Договору Орендар зобов’язаний залишити приміщення‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі Орендодавцю.

7.3. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від приміщення‚ що орендується.

7.4. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором:

8.1.1. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ___________ від суми боргу за кожен день прострочення.

8.1.2. У випадку нецільового використання приміщення‚ що орендується‚ штраф у розмірі _____ від суми фактично сплачених орендних платежів.

8.1.3. За передачу приміщення‚ що орендується‚ у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі _______ від суми фактично сплачених орендних платежів.

8.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за даним Договором:

8.2.1. у випадку прострочення по здачі Орендарю приміщення‚ що орендується‚ пеня в розмірі ______ грн. за кожен день прострочення.

 

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

9.2. Інші підстави: _______________________________________________________.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. _____________________________________________________________________.

10.2. _____________________________________________________________________.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ що мають однакову юридичну силу‚ по одному для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

11.4. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

11.5. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

11.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.7. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

11.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

До Даного Договору додається: ________________________________________________________.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір оренда аренда підприємство предприятие приміщення

Скачать Договір оренди приміщення для офісу малого підприємства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 1881     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>