Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди вантажних вагонів

Договір оренди вантажних вагонів

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 520     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди вантажних вагонів Договор аренды грузовых вагонов
Скачать Договір оренди вантажних вагонів бесплатно

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

 

м. ________________

________________р.

 

___________________________, (надалі іменується "Залізниця") в особі _________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та

___________________________, (надалі іменується  "Орендар") в особі _________________________,

що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди вантажних вагонів (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Залізниця передає, а Орендар приймає у користування за плату наступні вагони для перевезення вантажів на строк з ______________ р. до ______________р.:

___________________________________________________________ (надалі іменується "вагони").

1.2. Сторони домовились про наступний порядок використання амортизаційних відрахувань:

______________________________________________________________________________________.

1.3. Сторони домовились про наступний порядок відновлення вагонів

______________________________________________________________________________________.

 

2. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ВАГОНІВ

2.1. Передання вагонів в оренду і приймання їх після оренди проводяться на станції _________ залізниці у терміни, визначені у п. 1.1 цього Договору з оформленням актів. Акти підписуються Орендарем та Залізницею і скріплюються їх печатками. Виявлені при поверненні з оренди пошкодження і недостача частин вагону, а також втрата вагонів оформлюються у встановленому порядку та за наявності підстав тягнуть за собою відповідальність Орендаря.

2.2. Капітальний ремонт вагонів проводиться Залізницею шляхом ________ в строк___________ з поверненням вагонів до Залізниці. Замість них Залізниця тимчасово надає Орендареві інші аналогічні вагони. Така заміна оформляється окремими актами на повернення з оренди і передання в оренду.

Всі інші види ремонту проводяться силами, засобами та за рахунок Орендаря у строки, встановлені чинними на залізниці нормативами.

2.3. Перед поверненням вагонів Залізниці у передбаченому п. 2.1 цього Договору порядку Орендар зобов'язаний старанно очистити та помити вагони.

Якщо вагони використовувались для перевезення радіоактивних, їдких, отруйних чи інших небезпечних вантажів, Орендар повинен пред'явити Залізниці спеціальну довідку місцевих санітарних чи інших компетентних органів про знезараження вагонів і можливості перевезення у них людей, тварин, фуражу, продовольчих та інших вантажів.

 

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. Передані в оренду вагони можуть використовуватися Орендарем для перевезення вантажів на під'їзних коліях і на мережі загального користування.

3.2. При втраті і пошкодженні вагонів чи їх частин за межами залізниць України Орендар вирішує всі питання щодо повернення чи заміни вагонів, їх ремонту, відшкодування збитків, виплати штрафних санкцій тощо, у тому числі і за прострочення в доставці вагонів і вантажу в них, безпосередньо з вантажовідправниками (отримувачами) та органами транспорту держав, де сталися ці випадки, без участі Залізниці.

3.3. Орендовані вагони повинні експлуатуватися тільки Орендарем. Передача їх іншим юридичним чи фізичним особам не допускається.

3.4. При супроводі вагонів з вантажем провідниками Орендаря останні повинні мати при собі належним чином посвідчену копію цього Договору.

3.5. При слідуванні вагонів у порожньому стані Залізниця має право використати їх для перевезення вантажів у попутному напрямі. При цьому Залізниця зобов’язана помити та почистити вагони від залишків вантажу, що перевозився.

3.6. На вагони Орендар наносить з двох боків трафарети:

"Орендований ___________________________________________________

Термінове повернення на ст. _________________________________ зал".

При використанні вагонів для перевезення небезпечних вантажів на вагони повинні бути нанесені трафарети і проведено фарбування вагонів відповідно до вимог застосовного законодавства.

3.7. За одну добу користування одним вагоном на умовах цього Договору  встановлюється така плата з урахуванням її індексації та включаючи амортизаційні відрахування: _________________, яка сплачується Орендарем шляхом ____________________ в строк _________________. У разі зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення вищезазначена плата за оренду вагонів автоматично збільшується чи зменшується у стільки разів, у скільки збільшилася чи зменшилася плата за перевезення вантажів.

3.8. У разі прострочення сплати передбачених п. 3.7 цього Договору платежів Орендар сплачує Залізниці пеню у розмірі ___ % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. Орендар забезпечує сплату пені разом з основним простроченим платежем.

3.9. Прийнятий Залізницею до перевезення завантажений чи порожній орендований вагон вважається втраченим, якщо він не зданий вантажоотримувачу, зазначеному в залізничній накладній, по закінченню тридцяти діб з дня закінчення строку доставки. Залізниця на вимогу Орендаря зобов'язана надати йому замість втраченого інший вагон в строк ___________. Втрата Залізницею вагона підтверджується пред'явленою Орендарем вантажною квитанцією з відміткою станції призначення про неприбуття вагону.

З моменту пред'явлення такої квитанції плата за оренду втраченого вагона не стягується.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір оренда аренда груз вантажний

Скачать Договір оренди вантажних вагонів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 520     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>