Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди автомобіля

Договір оренди автомобіля

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (11)     Загружен: 2521     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди автомобіля Договор аренды автомобиля
Скачать Договір оренди автомобіля бесплатно

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

 

м. ________________

________________р.

 

Сторони:

Орендодавець ______________________________, в особі _____________________________, діючого на підставі_____________________, з однієї сторони, та

Орендар ___________________________________, в особі _____________________________, діючого на підставі _____________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування автомобіль (далі за текстом – "об’єкт оренди"):

1.1.1. Легковий автомобіль марки: _________________________________________.

1.1.2. Державний номер: _________________________________________________.

1.1.3. Вартість автомобіля: _______________________________________________.

1.1.4. Об’єкт оренди належить Орендодавцю на праві власності згідно ________________________.

1.1.5. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню:________________________________________________________.

1.1.6. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ______________(підстави встановлення обмежень (обтяжень).

 

2. МЕТА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ОРЕНДИ.

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися Орендарем для службових поїздок персоналу останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей.

 

3. ТЕРМІН ОРЕНДИ.

3.1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.

3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін __________ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається.

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА.

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає _______грн. за місяць (квартал, рік).

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ________ числа кожного місяця (квартала).

4.3. Орендар зобов’язаний протягом ____днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _____ місяця (квартал ) авансом.

4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом кварталу (року) тільки у разі підвищення рівня інфляції.

4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин.

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ.

5.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається Орендареві протягом ____ днів з моменту підписання Даного Договору.

5.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом здачі-приймання.

5.3. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ Орендарем не здійснюються.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Обов'язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного.

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.

6.1.3. Фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля‚ що орендується.

6.1.4. Фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля.

6.1.5. Здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором;

6.1.6. Усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля‚ які виникли під час експлуатації його Орендарем.

 

6.2. Обов'язки Орендодавця:

6.2.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.

6.2.2. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля

6.2.3. Надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя.

6.2.4. Самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.

 

6.3. Права Орендаря:

6.3.1. Орендар має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою Орендодавця.

 

6.4. Права Орендодавця:

6.4.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

 

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ.

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (Орендодавець).

7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (Орендодавець) на весь термін оренди за власний рахунок.

7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ.

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар повертає Орендодавцеві Об'єкт оренди у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається протягом ____ днів з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.1.1. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _________грн. за кожен день прострочення.

9.1.2. У випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі ________________ від його вартості.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.2.1. У випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду Орендареві штраф у розмірі ________________‚ який утримується із орендних платежів‚ належних Орендодавцю.

 

10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором

10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання

10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

До Даного Договору додається: ___________________________________________.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір автомобиль автомобіль транспорт оренда аренда

Скачать Договір оренди автомобіля
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (11)     Загружен: 2521     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>