Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір

Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір

раздел Зовнішньоекономічні відносини / Внешнеэкономические отношения
раздел Обмін, бартер / Обмен, бартер
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1428     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір Внешнеэкономический товарообменный (бартерный) договор
Скачать Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір бесплатно

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ

ТОВАРООБМІННИЙ (БАРТЕРНИЙ) ДОГОВІР

 

м.______________

______________р.

 

____________________________________________________________________________________________

                (назва підприємства, організації, установи; країна)

(надалі іменується "Фірма") в особі _______________________________________________________________,

що діє на підставі __________________________________, з одного боку, та

________________________________________________________________ (надалі іменується  "Підприємство"), в особі ___________________________________________,  що діє на підставі __________________________, з другого боку, уклали цей Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір товарообмінний Договір  (надалі іменується "Договір") про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, в межах яких Сторони здійснюють в порядку та на умовах, визначених цим Договором, збалансований за вартістю обмін товарами, який не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

1.2. За цим Договором Підприємство відповідно до умов поставки, що передбачені в Додатку № 1 до цього Договору, до "___" _____________ 200_ року здійснює поставку ____________________________________

           (перелік товарів)

Фірмі.

1.3. За цим Договором Фірма відповідно до умов поставки, що передбачені в Додатку № 2 до цього Договору, до "___" _____________ 200_ року здійснює поставку ______________________________ Підприємству. 

(перелік товарів)

1.4. Пункт призначення товару, що поставляється Підприємством — ______________________________________________________________________.

                  (назва станції, порту чи населеного пункту за місцем знаходження Фірми)

 

1.5. Пункт призначення товару, що поставляється Фірмою — _______________________________________________________________________.

             (назва станції, порту чи населеного пункту за місцем знаходження Підприємства)

1.6. Вид транспорту, яким здійснюється поставка: _______________________________.

 

 

2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

2.1. З метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, контролю за виконанням Сторонами цього Договору їх взаємних зобов'язань, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій, зокрема, у випадках, коли не відбулася передача товарів в натурі повністю або частково, Сторони узгодили таку оцінку взаємних поставок:

- загальна вартість товарів, що поставляється Підприємством Фірмі, становить   __________________________________;

 (ціна в вибраній Сторонами валюті)

- загальна вартість товарів, що поставляється Фірмою Підприємством, становить    __________________________________ .

    (ціна в тій же валюті).

2.2. При наявності потреби кожна із Сторін протягом ___ днів за запитом направляє іншій Стороні докладну інформацію щодо розшифрування ціни товару по кожному найменуванню.

2.3. Передбачена в п. 2.1 цього Договору ціна товарів не підлягає зміні, оскільки вона передбачена тільки для виконання цього Договору і не може бути застосована при укладенні інших договорів.

          

3. ОБЛІК ВИКОНАННЯ ВЗАЄМНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1. Підприємство протягом ____ днів після відправки товару на адресу Фірми поштовим відправленням направляє Фірмі наступні товаросупровідні документи:_______________________________________________________________________

                              (перелік документів по супроводу вантажу товарів,

_________________________________________________________________________________.

                                   страховий поліс, сертифікат якості та інші)

3.2. Фірма протягом ____ днів після відправки товару на адресу Підприємства поштовим відправленням направляє Підприємству наступні товаросупровідні документи:_______________________________________________________________________

                              (перелік документів по супроводу вантажу товарів,

_________________________________________________________________________________.

                                   страховий поліс, сертифікат якості та інші)

 

 

4. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

4.1. Товар відправляється в упаковці, яка відповідає його характеру і повинна при належному по­водженні з вантажем забезпечити його збереження протягом знаходження в транспортуванні та зберіганні до отримання вантажоодержувачем.

4.2. При відправці товарів Сторонами цього Договору кожне вантажне місце забезпечується доклад­ним пакувальним листом на _____________________________________

                                                                                                         (вказати мову)

мові, в якому зазначається: перелік упакова­них предметів, кількість, номер місця, вага брутто і нетто, назва Сторін, цього Договору і його номер.

(Особливі вимоги щодо упаковки та маркування, виходячи з особливостей товару і способу транспортування, можуть бути передбачені Сторонами Договору в окремому документі, що додається до Договору і є його невід'ємною частиною).

 

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРІВ

5.1. Сторона, що відправляє товар, бере на себе зобов'язання повідомити іншу Сторону в такий час і в такий спосіб, щоб це повідомлення інша Сторона гарантовано отримала до прибуття товару в пункт призначення. При цьому повідомлення повинно містити такі дані:

- дату відправки і назву товару, його кількість та номер Договору;                                 

- найменування судна, рейс літака або номер вагона;                                            

- орієнтовну дату прибуття транспорту в місце призначення вантажу.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬСТОРІН ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
  2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
  3. Якщо отриманий Стороною товар виявиться зіпсованим, з дефектами або не відповідатиме іншим умовам цього Договору, то Сторона має право вимагати: усунення дефектів або заміну таких товарів.
  4. Усунення дефектів і заміна товарів здійснюється повністю за рахунок Сторони, що допустила порушення.
  5. За прострочення у поставці товарів Сторона, яка допустила прострочення, повинна сплатити іншій Стороні штраф в розмірі __ % від вартості простро­ченого товару, але не більше___________________________________.
  6. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
  7. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
  8. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
  9. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Фірмою або Підприємством шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
  10. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

 

7. ПРЕТЕНЗІЇ

7.1. У разі виникнення претензій по кількості і якості поставленого товару, до заяви про це Сторона додає документи, що обґрунтовують ці факти:

- транспортний документ;

- комерційний акт, складений органом транспорту, або ж рекламаційний акт, складений за участю представника іншої Сторони або ж компетентної незацікавленої організації, або рекламаційний акт офіційної контрольної організації;

- пакувальні листи (якщо мала місце внутрішня недостача).

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм процесуального права останнього. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право, чинне в країні Підприємства.

      

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в країні Підприємства.

6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. Цей Договір має автентичний переклад англійською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між україномовним та англомовним текстами цього Договору, перевага віддається українському варіантові.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір зовнішньоекономічний товарообмінний бартерний

Скачать Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний) договір
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1428     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>