Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання маркетингових послуг

Договір про надання маркетингових послуг

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 2166     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання маркетингових послуг Договор на оказание маркетинговых услуг
Скачать Договір про надання маркетингових послуг бесплатно

 

 

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

 

м. ______________

______________ р.

 

________________________,(надалі іменується "Замовник") в особі ____________________________, що діє на підставі _____________________, з одного боку, та

________________________, (надалі іменується  "Виконавець") в особі _________________________, що діє на підставі ________________, з другого боку, уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець зобов'язується надати останньому послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять Замовника і які визначені у цьому Договорі.

1.2.  Об'єктом маркетингових досліджень за цим Договором є:

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

1.3. Територія, щодо якої проводяться маркетингові дослідження за цим Договором:

___________________________________________________________________________________.

1.4. Превалюючими методами та способами проведення маркетингових досліджень за цим Договором є __________________________________________________________________________________.

1.5. Інші ознаки, що характеризують маркетингові дослідження _________________.

1.6. Розширені відомості щодо маркетингових досліджень визначені Сторонами у Завданні, яке є невід'ємною частиною цього Договору. 

 

2. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

            - можливості та перспективи ведення комерційних операцій щодо об'єкта маркетингових досліджень на території, щодо якої проводяться маркетингові дослідження;

            - визначення діючих та потенційних конкурентів на відповідному сегменті ринку;

            - загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наявність постачально-збутової мережі та ін.);

            - загальна характеристика обігу аналогічної об'єкту маркетингових досліджень продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, розрахунки та ін.);

            - розрахунки цін, відомості про їх динаміку за період _____________________;

            - ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв'язки та ін.);

            - ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

            - попит на продукцію, перспективи його розвитку;

            - відомості про потенційних споживачів;

            - можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

            - прогноз стану кон'юнктури на ___________________ термін;

            - стан і практика застосування господарського законодавства.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язаний:

            - надати результати досліджень в термін __________ з моменту набуття чинності цим Договором;

            - надати результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень;

            - навести в результатах досліджень, адреси, приклади розрахунків, схеми та ін.;

            - у випадку залучення до проведення досліджень третіх осіб забезпечити повну конфіденційність отриманої від Замовника інформації.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний:

            - надати Виконавцю за його вимогою всю наявну у Замовника інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень;

            - прийняти результати досліджень у Виконавця негайно (не пізніше __ календарних днів) після отримання письмової заяви Виконавця про закінчення проведення маркетингових досліджень за цим Договором;

            - виплатити Замовнику винагороду, визначену цим Договором.

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1. Виконавець самостійно організовує роботу з проведення маркетингових досліджень.

5.2. Виконавець надає результати досліджень у письмовому вигляді.

5.3. При здачі результатів досліджень Сторони складають у 2-х примірниках акт приймання-передачі виконаних робіт (по одному примірнику для зберігання кожною Стороною).

5.4. Замовник має право в строк ______________ після здачі результатів маркетингових досліджень вимагати від Виконавця доопрацювання деяких положень, що містяться у наданих Виконавцем матеріалах, та/або надання додаткової інформації в межах встановленого за цим Договором обсягу маркетингових досліджень.  Виконавець зобов'язаний задовольнити обґрунтовану вимогу Замовника протягом ____ календарних днів з моменту отримання такої вимоги від Замовника у письмовій формі. Доопрацьовані положення приймаються в порядку, визначеному п. 7.3 цього Договору.

5.5. У разі якщо Замовником не буде пред'явлено письмових вимог щодо доопрацювання результатів маркетингових досліджень у строк, визначений у п. 7.4 цього Договору, то результати маркетингових досліджень вважаються зданими Замовникові без претензій з боку останнього.

 

6. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник за цим Договором виплачує Виконавцю винагороду в розмірі _________________ грн.

6.2. Терміни оплати:

            - протягом ________ з моменту набуття чинності цим Договором аванс у розмірі _______ грн.

            - протягом ______________ з моменту підписання акта приймання-передачі виконаних робіт або акта приймання-передачі доопрацювань – остаточний розрахунок.

            Розрахунки здійснюються  шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.3. Підставою для оплати є акт приймання-передачі виконаних робіт, а у випадку  доопрацювання результатів дослідження – акт приймання-передачі доопрацювань

 

7. ПОТОЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

7.1. Протягом _____________ з моменту підписання акта приймання-передачі виконаних робіт або акта приймання-передачі доопрацювань Виконавець зобов'язується здійснювати поточне консультування Замовника з питань, що виникають з приводу проведеного маркетингового дослідження і входять до меж встановленого за цим Договором обсягу маркетингових досліджень.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

8.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

9. CТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір маркетинговий послуга

Скачать Договір про надання маркетингових послуг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 2166     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>