Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

раздел Інше / Другое
раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (16)     Загружен: 4487     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації Договор о неразглашении конфиденциальной информации
Скачать Договір про нерозголошення конфіденційної інформації бесплатно

 

 

ДОГОВІР

ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

м. ______________

______________ р.

 

________________________________________________________ (надалі _______________________), в особі генерального директора _________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та гр. ________________________________________________________, паспорт  серії ________________, виданий __________________________________________________ ______________ р., що проживає за адресою: _______________________________________________ (надалі - Працівник), з іншого боку, що разом надалі можуть іменуватися як «сторони», а окремо «сторона» уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним Договором ______________________ довіряє Працівнику конфіденційну інформацію, яка є необхідною для виконання ним своїх обов'язків, а Працівник зобов’язується зберігати надану конфіденційну інформацію, яка стала йому відома випадково, у зв'язку з виконанням ним своїх зобов'язань за укладеним з ______________________ трудовим договором, або поза таким виконанням та використовувати її виключно в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Сторони домовляються, що в даному Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

1.2.1.Конфіденційна інформація  -  будь-яка інформація, на будь-яких носіях (паперових, електронних, магнітних тощо), а також інформація, передана Працівнику в усній формі чи будь-яким іншим способом, що стосується здійснення _______________ своєї господарської або будь-якої іншої діяльності, стала відома Працівнику в ході або поза виконанням його трудових функцій та належить до переліку видів інформації, що додається до цього Договору. До конфіденційної інформації не відноситься інформація, що відповідає вищенаведеним ознакам повноваження на розголошення якої Працівник одержав за письмовим підписом генерального директора ______________________.

1.2.2. Розголошення конфіденційної інформації – будь-яка передача конфіденційної інформації обмеженому або не обмеженому колу осіб, здійснена Працівником у будь-який спосіб, а також невжиття всіх заходів, необхідних для збереження інформації, внаслідок чого стався перехід інформації до інших осіб.

1.2.3. Використання конфіденційної інформації – використання Працівником конфіденційної інформації ____________________ в будь-який спосіб з метою одержання прибутку або без такої без спеціального на те дозволу ______________________.

1.2.4. Вартість конфіденційної інформації – вартість конфіденційної інформації, що передається Працівнику відповідно до цього Договору становить _____________________ грн.

1.3. Право власності на конфіденційну інформацію, що є предметом цього Договору, належить ______________________. При будь-якій передачі інформації від однієї сторони до іншої право власності на інформацію не переходить, якщо інше не передбачене в спеціально укладеній сторонами угоді.

1.4. Обов'язки, що бере на себе Працівник відповідно до цього Договору є його трудовими обов'язками, які розглядаються в контексті укладеного з ним трудового договору.

1.5. Конфіденційна інформація може бути передана Працівнику як усно так і письмово (на паперових, магнітних, електронних носіях) або в будь-якому іншому вигляді, в тому числі навмисно або випадково здобута Працівником.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Працівник зобов’язується:

2.1.1. Протягом 3-ох років з моменту одержання конфіденційної інформації не розголошувати та не використовувати її, вживаючи всіх необхідних заходів для збереження інформації. Працівник звільняється від розголошення інформації лише в тому випадку, якщо таке розголошення стало наслідком дії непереборної сили, під якою в даному Договорі розуміється виключно дія сил природи.

2.1.2. При передачі конфіденційної інформації третім особам в межах виконання свого трудового обов'язку, вжити всіх необхідних заходів для того, щоб інформація, що передається іншій стороні не була розголошена з її вини.

2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, що включають в себе але не обмежуються:

- замикання документів, що містять конфіденційну інформацію в сейфах, шкафах, тумбах, інших призначених для цього пристроях, доступ до яких має лише Працівник, під час виходу з приміщення (залишення свого робочого місця;

- усунення можливості ознайомлення з конфіденційною інформацією третіх осіб в присутності Працівника;

- встановлення додаткових кодів доступу на комп'ютерні системи, на яких працює Працівник з метою усунення можливості доступу до них третіх осіб;

2.1.4. Не повідомляти конфіденційну інформацію засобами телефонного зв’язку, електронною поштою, через мережу  інтернет в разі, якщо інше спеціально не буде обумовлене розпорядженням генерального директора ______________________.

2.1.5. Працювати з документами, що містять конфіденційну інформацію виключно на своєму робочому місці.

2.1.6. Транспортувати документи, що містять конфіденційну інформацію в закритих сумках, портфелях тощо, що забезпечує неможливість викрадення документів

2.1.7. Негайно повідомити генерального директора ______________________ про факт втрати (розголошення) з вини Працівника або у зв'язку з дією обставин непереборної сили конфіденційної інформації.

2.1.8. Ключі від сейфу, шафи, тумби тощо, де зберігаються документи, що містять конфіденційну інформацію зберігати при собі, забезпечуючи їх схоронність.

2.1.9. Не допускати осіб, що не пов’язані з ______________________ трудовими відносинами без попереднього закриття документів та їх електронних носіїв у сейфи, тумби, шафи.

2.1.10. Повідомити ______________________ про необхідність вжиття розумних заходів та забезпечення Працівника розумними засобами для забезпечення ним збереження конфіденційної інформації.

2.1.11. Після розірвання трудового договору з ______________________ передати відповідальним працівникам ______________________, вказаним генеральним директором ______________________ всі документи (проект документів), що містять конфіденційну інформацію, включаючи документи, записані на електронних носіях, під розпис, та повідомити їм коди доступу до конфіденційної інформації, що міститься в комп'ютерних системах.

2.1.12. Виконувати додаткові заходи по захисту конфіденційної  інформації, що проводяться _________________, з якими його було ознайомлено під розпис.

2.1.13. Розмножувати документи, що містять конфіденційну інформацію лише з дозволу безпосереднього керівника, який має доступ до такої інформації або генерального директора ______________________.

2.2. ______________________ зобов'язується:

2.2.1. Створювати необхідні умови для виконання Працівником своїх зобов’язань за цим Договором.

2.2.2. Ознайомити Працівника зі всіма заходами забезпечення безпеки конфіденційної інформації, непередбаченими Договором під розпис.

2.3. ______________________ має право перевіряти хід виконання Працівником умов цього Договору.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Працівник, що допустив розголошення конфіденційної інформації в порушення своїх зобов'язань за цим Договором зобов'язується:

3.1.1. Відшкодовувати всі прямі дійсні збитки ______________________, заподіяні розголошенням конфіденційної інформації в межах, передбачених трудовим законодавствам, а у випадку розголошення інформації після розірвання трудового договору з _________________________ – також і неодержану ______________________ вигоду, яку б ______________________ одержало в разі, якщо така інформація залишалась у нього в розпорядженні.

3.1.2. Передати ______________________ всі доходи, що були одержані, або повинні були бути одержані в майбутньому Працівником від розголошення конфіденційної інформації (без вирахування витрат на розголошення).

3.1.3. Сплатити ______________________ вартість переданої працівнику конфіденційної інформації, а у випадку  розголошення інформації після розірвання трудового договору з ________________ - також штраф в розмірі _____________ грн.

3.2. Працівник, що використав конфіденційну інформацію ______________ після розірвання з ________________ трудового договору зобов'язується:

3.2.1. Відшкодувати всі збитки ______________________, заподіяні використанням конфіденційної інформації. Причому до збитків включається і втрачена вигода (доходи, які б ______________________ могло одержати від використання інформації за вирахуванням витрат на організацію заходів по її використанню).

3.3. Вказані в п.п.3.1.,  3.2. дії Працівник здійснює в сукупності, перераховуючи суму належних до сплати по кожному пункту коштів на поточний рахунок ______________________ у 5-тиденний строк з моменту виявлення ______________________ порушення умов даного Договору.

3.4. Сума заподіяних ______________________ збитків може бути стягнута також і безпосередньо з заробітної платні Працівника відповідно до вимог трудового законодавства.

3.5. Застосування до Працівника заходів матеріальної (майнової) відповідальності, передбаченої цим Договором  не виключає можливості застосування до нього заходів дисциплінарного стягнення, передбачених чинним трудовим законодавством.

 

4. СТРОКИ

4.1. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його сторонами та діє протягом _________ (______________________) років.

4.2. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає.

 

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Жодна з сторін не буде розголошувати факт існування Договору без попередньої згоди другої сторони.

 

6. РЕКВІЗІТИ СТОРІН


Теги документа: договір конфіденційність нерозголошення інформація

Скачать Договір про нерозголошення конфіденційної інформації
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (16)     Загружен: 4487     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>