Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання інформаційно-технічних послуг

Договір про надання інформаційно-технічних послуг

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 682     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання інформаційно-технічних послуг Договор на оказание информационно-технических услуг
Скачать Договір про надання інформаційно-технічних послуг бесплатно

 

 

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ

 

м.______________

______________р.

 

_______________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________, що діє на підставі ____________________, з одного боку, та

_______________________, (надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________, що діє на підставі _______________, з другого боку, уклали цей Договір про надання інформаційно-технічних послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором,доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання послуг із обслуговування абонентного пункту бази даних _______________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. В обов'язки Виконавця входить:

-забезпеченняпідключенняЗамовникадо___________________________________;

-постійнеоновлення_____________________________________________________;

- реєстрація абонентського пункту Замовника;

- налагодження системи маршрутизації повідомлень;

- здійснення цілодобового прийому/передачі повідомлень Замовника;

- надання консультативних послуг по технології, технічним та програмним засобам взаємодії, у т. ч. по телефону (без стягнення додаткової оплати у будь-якому вигляді).

2.2. В обов'язки Замовника входить:

- своєчасна оплата за роботи та послуги, які надаються Виконавцем;

-нерозповсюдженнятретімособампрограмногозабезпечення________________________________  __________________________________________________________________________, без письмової згоди Виконавця.

 

3. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором, визначається на підставі Протоколу узгодження вартості на роботи та послуги, що є невід'ємною частиною цього Договору (див. Додаток № 1). У випадках зміни вартості послуг через причини, названі у п. 4.1 даного Договору, в Додаток № 1 до цього Договору вносяться зміни, які фіксуються доповненнями до цього Договору.

3.2. Оплата провадиться в національній грошовій одиниці України.

3.3. Оплата послуг здійснюється по рахунку протягом 3-х банківських днів з дати виставлення рахунку Замовнику (датою виставлення рахунку вважається дата одержання Замовником рахунку з використанням факсимільного зв'язку).

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. У випадку зміни законодавчих і нормативних актів, тарифів і зборів Міністерства зв'язку України (інших структур і органів зв'язку), введення нових обов'язкових платежів, зміни курсу національної грошової одиниці України на Українській Міжбанківській Валютній Біржі більше ніж на 10 % від того, що існував на день підписання Договору, Виконавець може змінити розцінки на свої послуги, про що він зобов'язаний одразу ж в письмовій формі інформувати Замовника із зазначенням нових розцінок на свої послуги з наступного календарного місяця (факсимільним зв'язком з обов'язковим підтвердженням прийняття такого повідомлення); про зміни розцінок Замовник повинен бути проінформований не менше ніж за 15 днів до введення нових цін на послуги.

4.2. Відсутність відмови від послуг у вигляді листа, повідомлення електронною поштою, або факсового повідомлення, розглядається як згода Замовника зі змінами цін на послуги Виконавця.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ ТА ВИРІШЕНЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. У випадку неможливості виконання однією зі Сторін взятих на себе зобов'язань, протягом 3-х днів вона повинна попередити про це іншу Сторону, якщо інше не встановлене цим Договором.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5.5. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

5.6. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

5.7. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний на майбутнє Виконавцем або Замовником шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

5.8. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

5.9. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішитишляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

5.10. У випадку розірвання цього Договору з ініціативи Виконавця (за винятком випадків, вказаних в п. 5.3 цього Договору протягом 1 року з дня підписання Договору, Виконавець повертає Замовнику суму, виплачену за програмне забезпечення ____________________________________________.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом невизначеного строку до моменту припинення дії цього Договору.

6.2. Цей Договір може бути розірваний кожною із Сторін достроково, за умови письмового попередження про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 14 календарних днів.Протягом цього строку Сторони врегульовують питання фінансового характеру стосовно взаєморозрахунків.

6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.7. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Теги документа: договір послуга інформаційний технічний

Скачать Договір про надання інформаційно-технічних послуг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 682     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>