Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства

Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 658     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства Типовая форма контракта с руководителем исполнительного органа акционерного общества
Скачать Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства бесплатно

 

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«______________________________»

 

м.______________

______________р.

 

            Фонд державного майна України на підставі статуту та рішення Вищого органу акціонерного товариства (далі - Вищий орган товариства) в особі __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, та ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - Керівник), з другого боку, уклали цей контракт про таке:

___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
призначається на посаду керівника виконавчого органу відкритого акціонерного товариства _______

______________________________________________________________________________________

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) відкритим акціонерним товариством (далі - ВАТ), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та майна, що не ввійшло до статутного фонду, а Вищий орган товариства зобов'язується створювати належні умови для роботи Керівника.

            1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником та Вищим органом товариства, які з боку останнього реалізовуються виконавчим органом товариства (правлінням товариства).

            Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

            1.3. Керівник є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом ВАТ.

            1.4. Керівник діє на началах єдиноначальності.

            1.5. Керівник підзвітний Вищому органу товариства, наглядовій раді ВАТ у межах, установлених чинним законодавством, статутом товариства та цим контрактом.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

            2.1. Вищий орган товариства через свій виконавчий орган (правління) зобов'язаний:

                        2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці.

                        2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Керівника.

                        2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, які передбачені статутом товариства та цим контрактом.

            2.2. Керівник зобов'язаний:

                        2.2.1. Неухильно дотримуватись умов контракту та здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства, додатком 1 до цього контракту та річним фінансовим планом.

                        2.2.2. Виконувати такі функції й обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства:

            - виконувати рішення Вищого органу товариства;

            - виконувати рішення наглядової ради товариства;

            - організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

            - організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті товариством;

            - організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

            - організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;

            - налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства;

            - забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;

            - організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в товаристві;

            - створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в товаристві;

            - організовувати виконання екологічних програм;

            - виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством;

            - організовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства, а також державного майна, що не ввійшло до статутного фонду товариства.

                        2.2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати прибуткову діяльність товариства. Рівень прибутковості товариства встановлюється за показниками, визначеними в додатках 1 та 2 до цього контракту.

            Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству.

                        2.2.4. Керівник щокварталу, не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним, подає наглядовій раді ВАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний період (додатки 1 та 2 до цього контракту).

            Керівник кожного кварталу зобов'язаний особисто звітувати перед органом приватизації та наглядовою радою товариства про хід ліквідації заборгованості до бюджету, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами, отриманими під гарантії Уряду.

                        2.2.5. Керівник забезпечує подання до Фонду державного майна України (далі - Фонд) щоквартальної та річної фінансової і статистичної звітності в установлені чинним законодавством терміни та в обсягах, визначених Фондом.

                        2.2.6. Керівник подає на погодження до Фонду державного майна України проект фінансового плану на наступний рік не пізніше 1 листопада року, що передує плановому.

            Фінансовий план складається в порядку, строки та за формою, визначеними Фондом державного майна України.

            Керівник несе особисту відповідальність за виконання показників річного фінансового плану.

                        2.2.7. Керівник передає наглядовій раді ВАТ по одному примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (окрім кадрових).

                        2.2.8. На вимогу наглядової ради ВАТ та Вищого органу товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність товариства.

                        2.2.9. Наглядова рада ВАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від Керівника позачергового звіту про його діяльність, якщо він:

            - не виконує умов контракту, своїх обов'язків з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном, а також державним майном, що не ввійшло до статутного фонду;

            - передав іншим особам, втратив або витратив майно товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

                        2.2.10. Наглядова рада ВАТ або Вищий орган товариства має право заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству.

                        2.2.11. Керівник виконує функції і зобов'язання, які чинним законодавством покладаються на товариство і закріплені за Керівником.

                        2.2.12. Керівник зобов'язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

                        2.2.13. Керівник зобов'язаний організувати військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності).

                        2.2.14. Керівник несе особисту відповідальність за створення боргів товариства і доведення його до банкрутства.

            Керівник зобов'язаний у разі винесення судом ухвали про проведення ліквідації або санації товариства та призначення керуючого санацією у тижневий термін повідомити Фонд державного майна України про прийняте судом рішення.

            Керівник зобов'язаний вжити дієвих заходів щодо ліквідації боргів товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариству, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій, та за іноземними кредитами, отриманими під гарантії Уряду.

            У разі наявності прострочених боргів товариства Керівник розробляє та подає до Фонду державного майна України графіки погашення заборгованостей та несе особисту відповідальність за виконання графіків погашення заборгованостей товариства.

                        2.2.15. Керівник від імені власника зобов'язаний укласти колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими, уповноваженими на представництво трудовим колективом, органами, а в разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними й уповноваженими трудовим колективом.

            Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним, і несе персональну відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України (стаття 45 КЗпП України).

                        2.2.16. Керівник зобов'язаний виконувати умови галузевої угоди (у разі її наявності).

                        2.2.17. Керівник зобов'язаний всебічно сприяти уповноваженій особі і представнику держави в органах управління товариства, призначеним Фондом державного майна України.

            Керівник зобов'язаний у десятиденний термін з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства подати представнику держави протокол загальних зборів акціонерів.

            Керівник зобов'язаний надавати уповноваженій особі і представнику держави в органах управління товариства інформацію щодо:

            - дати проведення та порядку денного загальних зборів акціонерів (у тижневий термін з дати прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів);

            - виконання рішень загальних зборів та наглядової ради товариства;

            - подання до Фонду державного майна України проекту фінансового плану;

            - подання до Фонду державного майна України щоквартальної та річної фінансової і статистичної звітності (у тому числі консолідованої фінансової звітності для холдингових компаній та державних акціонерних компаній) відповідно до чинного законодавства, у терміни та в обсягах, що визначаються Фондом;

            - фінансово-економічного стану товариства (щокварталу, для підготовки звітності перед Фондом);

            - виконання графіків погашення заборгованостей товариства (щокварталу, у разі наявності таких заборгованостей);

            - управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, тарифної та цінової політики;

            - створення товариством дочірніх підприємств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, філій, представництв та компаній за межами України;

            - емісійної діяльності товариства;

            - укладання товариством договорів про заставу та оренду рухомого та нерухомого майна;

            - винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство товариства, про проведення санації товариства та призначення керуючого санацією.

                        2.2.18. Керівник зобов'язаний на вимогу уповноваженої особи із здійснення функцій з управління корпоративними правами господарських товариств, які перебувають у державній власності, призначеної Фондом державного майна України, скликати позачергові загальні збори акціонерів відповідно до статті 45 Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 07.05.2001 № 292 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати".

                        2.2.19. Керівник зобов'язаний дотримуватись вимог Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 262.

                        2.2.20. Керівник зобов'язаний проходити атестацію відповідно до Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.03.2004 № 558, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 за № 642/9241.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

            3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів ВАТ:

            - розмір посадового окладу встановлюється відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" і дорівнює _______ мінімальним розмірам визначеної у колективному договорі тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва;

            - надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі _______ відсотків посадового окладу (до 50 відсотків посадового окладу).

            У разі прибуткової діяльності товариства та виконання товариством показників, передбачених додатком 1 до цього контракту і річним фінансовим планом товариства, розмір посадового окладу може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів товариства, на яких розглядались підсумки діяльності товариства за звітний рік, або за рішенням наглядової ради товариства, якщо питання оплати праці керівника згідно із статутом товариства належить до компетенції наглядової ради.

            3.2. Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

            - при виконанні та досягненні товариством рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту нараховуються премії за підсумками роботи за квартал у розмірі посадового окладу пропорційно відпрацьованому часу;

            - при недосягненні товариством рентабельності згідно з додатком 1 до цього контракту премії за окремим рішенням наглядової ради зменшуються до 50 відсотків у тому звітному періоді, коли не досягнуто рівня рентабельності.

            3.3. Визначення рівня рентабельності та розміру додаткових виплат здійснюється щокварталу на підставі даних бухгалтерського звіту.

            3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства.

            При виході у відпустку Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.

            Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.), попередньо погодивши із наглядовою радою товариства.

            3.5. Керівнику сплачується винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до чинного в товаристві положення.

            Керівнику можуть сплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України або положенням про преміювання, що затверджене Вищим органом товариства.

            3.6. Керівнику можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він направляється у службове відрядження за кордон), згідно із щорічним кошторисом, затвердженим наглядовою радою товариства.

            3.7. Додаткові виплати Керівнику за звітний період не нараховуються у разі відсутності прибутку з початку року, наявності нещасного випадку з летальним наслідком, невиконання рішень Вищого органу товариства або наглядової ради товариства і за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

            3.8. Заробітна плата Керівнику виплачується на підставі розрахунку, який погоджується із наглядовою радою товариства, про що складається відповідний протокол.

            3.9. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників товариства за відповідний період.

            3.10. У разі виходу на пенсію Керівнику виплачується грошова допомога у розмірі п'яти посадових окладів.

 

4. ПРАВА КЕРІВНИКА

            4.1. Керівник має право:

            - діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях;

            - розпоряджатися майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства;

            - укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України;

            - надавати доручення;

            - відкривати в банках розрахункові рахунки;

            - розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством;

            - накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства;

            - у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників товариства;

            - розв'язувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції Керівника;

            - використовувати автомобіль товариства для виконання службових обов'язків.

            4.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства.

            Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення працівників.

            4.3. При укладанні трудових договорів з працівниками товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені статутом товариства.

            4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, статутом товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

            5.1. Керівник несе особисту відповідальність за діяльність товариства.

            5.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

            5.3. Спори між сторонами розв'язуються у порядку, установленому чинним законодавством.

 

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

            6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.

            Обґрунтовані пропозиції сторін ураховуються шляхом унесення до контракту відповідних змін і доповнень.

            У разі значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, зокрема пов'язаних з переходом до ринкової економіки, кожна сторона має право порушувати перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

            Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

            6.2. Цей контракт припиняється:

            - після закінчення строку дії контракту;

            - за згодою сторін;

            - з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

            - з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;

            - у разі незадовільних результатів атестації Керівника;

            - з інших підстав, передбачених законодавством.

            6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Вищого органу товариства (або органу приватизації) до закінчення строку його дії:

            а) у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків, покладених на нього згідно з пунктом 2.2 цього контракту або передбачених додатковими угодами до контракту;

            б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом (одноразовим грубим порушенням уважається невиконання вимог абзацу 14 підпункту 2.2.2, підпунктів 2.2.4, 2.2.6, абзацу 3 підпункту 2.2.14 та підпункту 2.2.17 цього контракту), що призвело до негативних наслідків для товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет товариства);

            в) якщо Керівник приховує інформацію про об'єкти незавершеного будівництва, які підлягають приватизації;

            г) за результатами розгляду комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств відповідно до Положення про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ, затвердженого наказом ФДМУ від 10.04.2000 № 745 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2000 за № 342/4563, а також за зверненнями _____________________ обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади та за рішенням органів судової влади;

            ґ) при невиконанні керівником більше ніж трьох показників фінансового плану або додатка 1 до цього контракту протягом року;

            д) за рішенням загальних зборів акціонерів товариства;

            е) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

            6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії у разі:

            а) систематичного невиконання Вищим органом товариства обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;

            б) втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності товариства;

            в) хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.

            6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту "в" пункту 6.4 встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

            - матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат Керівника, обчислених за останні три місяці;

            - інші виплати, передбачені чинним законодавством України.

            6.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

            6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

            6.8. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово наглядову раду ВАТ та Вищий орган товариства за два місяці.

            За цей період Керівник повинен представити нову кандидатуру на посаду керівника виконавчого органу ВАТ або передати керівництво справами ВАТ першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд до Вищого органу товариства разом із заявою про звільнення або переведення та протоколом засідання наглядової ради товариства про заміну керівника виконавчого органу ВАТ.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

            7.1. Цей контракт діє:

з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року.

            7.2. Сторони можуть передбачати в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, якщо:

            - сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

            - про умови контракту інформуються відповідні працівники товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо).

            Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами.

            Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

            7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.

            Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.

            7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

            7.5. Попередній контракт з керівником виконавчого органу ВАТ втрачає чинність з дня підписання цього контракту.

            7.6. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

            7.7. При виконанні умов цього контракту термін його дії продовжується додатковими угодами на один рік. Загальний строк дії цього контракту не може перевищувати п'яти років. По закінченні цього терміну може укладатися новий контракт.

 

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

            8.1. Відомості про товариство:

Найменування ________________________________________________________________________

Місцезнаходження _____________________________________________________________________

Банківський рахунок ____________________________________________________________________

в ____________________________________________________________________________________

            8.2. Відомості про Керівника:

Місце проживання _____________________________________________________________________

Домашній телефон ____________________________________________________________________

Службовий телефон ___________________________________________________________________

Паспорт, серія ________, № _______, виданий "___" ____________ 199_ р.

ким __________________________________________________________________________________

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг:

_____________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців та інше)

            8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

Вищий орган товариства

_________________________

_________________________

_________________________

             (підпис)

Керівник

_________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________

             (підпис)

"___" ____________ 200_ р.

 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

 

М. П.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Галузеве міністерство (комітет):

____________________________

             (підпис)

Місцевий орган виконавчої влади:

_____________________________

             (підпис)

"___" ____________ 200_ р.

 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

 

М. П.

 

 

Директор Департаменту стратегії управління

та обліку корпоративних прав держави

 ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Типової форми контракту з керівником виконавчого

органу відкритого акціонерного товариства

 

ПОКАЗНИКИ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І ПРИБУТКУ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ УКЛАДАННІ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

1. _______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який призначається керівником виконавчого органу ВАТ "__________________________________", зобов'язується організувати роботу товариства з метою досягнення таких результатів:

            1.1. Основними показниками ефективності використання майна та прибутку товариства визначаються:

 

Показники

Попередній рік

Поточний рік

Плановий рік

Усього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

2. Валовий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

4. Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, %

 

 

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт рентабельності активів

 

 

 

 

 

 

 

7. Рівень зносу основних виробничих фондів, %

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.2. За згодою сторін можуть установлюватись додаткові показники ефективності використання майна та прибутку товариства.

            1.3. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку виробництва і випуск таких видів продукції: ___________________________________________ до ____________ 200_ р.

            1.4. Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких заходів:

_____________________________________________________________________________________

(зазначити заходи, умови і терміни їх здійснення)

2. Цей додаток є невід'ємною частиною контракту від "___" ____________ 200_ р. № _____

3. Підписи сторін:

 

Вищий орган товариства

___________________________

___________________________

___________________________

             (підпис)

Керівник

___________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________

             (підпис)

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Галузеве міністерство (комітет):

_____________________________

             (підпис)

Органи місцевої виконавчої влади:

_______________________________

             (підпис)

"___" ____________ 200_ р.

 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

 

М. П.

 

 

Додаток 2

до Типової форми контракту з керівником виконавчого

органу відкритого акціонерного товариства

 

ЗВІТ

керівника виконавчого органу ВАТ

"_____________________________________________________"

 

 

1. Загальні відомості

            1.1. Керівник виконавчого органу __________________________________________________

                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

            1.2. Контракт від "___" ____________ № ___

            1.3. Термін дії контракту з "___" ____________ до "___" ____________

            1.4. Звітний період ______________________________________________________________

2. Фінансово-господарська діяльність ВАТ

(тис. грн.)

Показники

План на поточний рік

План на ___ кв. поточного року

Фактично виконано за звітний період

Відхилення

ДОХОДИ

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

 

 

 

 

Інші операційні доходи

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

 

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

 

Надзвичайні доходи

 

 

 

 

Усього доходи:

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

Інші оперативні витрати

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

Витрати від участі в капіталі

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

 

 

 

Надзвичайні витрати

 

 

 

 

Усього витрати:

 

 

 

 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

Валовий прибуток

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

 

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

перед бюджетом

 

 

 

 

з оплати праці

 

 

 

 

зі страхування

 

 

 

 

 

 

3. Соціальна діяльність ВАТ

            3.1. Надання працівникам соціальних пільг, тис. грн. __________________________________

            3.2. Витрати на утримання об'єктів соціально-побутового призначення, тис. грн. __________

_______________________________________________________________________________________,

у тому числі за рахунок прибутку ВАТ, тис. грн. _____________________________________________

 

---------------------------------

Примітка.До звітних матеріалів додаються:

пояснювальна записка щодо виконання показників річного фінансового плану;

протокол засідання наглядової ради товариства, яким затверджено звіт керівника виконавчого органу товариства за відповідний період;

план роботи виконавчого органу (правління) на наступний квартал;

довідка про погашення боргів товариства;

довідка про виконання умов колективної угоди;

кошторис витрат, спрямованих на соціальну сферу та пільги для працівників.

 

Керівник виконавчого органу ВАТ

_________________________

            (підпис, дата)

 

М. П.

 

Теги документа: контракт акціонерний товариство акционерный общество керівний виконавчого

Скачать Типова форма контракту з керівником виконавчого органу акціонерного товариства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 658     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>