Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на брокерське обслуговування

Договір на брокерське обслуговування

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 558     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на брокерське обслуговування Договор на брокерское обслуживание
Скачать Договір на брокерське обслуговування бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м. ______________

______________ р.

 

________________________, назване у педальному «Брокер» в особі __________________________, що діє на підставі ________________, з одного боку, і

_________________________, названого у подальшому «Клієнт», в особі ________________________, що діє на підставі ________________, з другого боку, уклали цей договір про подане нижче.

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт доручає, а Брокер бере на себе зобов'язання репрезентувати інтереси Клієнта як його брокер по здійснен­ню всіх видів угод на Київській універсальній товарній Біржі, керуючись Правилами біржової торгівлі, прийнятими на ній.

1.2. Брокер за дорученням Клієнта надає йому послуги, передбачені відповідними дорученнями до цього Договору, згідно з переліком послуг, перелічених у додатку до Договору.

 

2. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

2.1. Протягом дії Договору Клієнт направляє Брокерові До­ручення, в яких доручає Брокерові купити або продати товар, що йому належить. З цього моменту Брокер набуває прав розпорядника товару.

2.2. Виконавши доручення, Брокер зобов'язаний у триден­ний термін повідомити про це Клієнта, після чого Клієнт зобов’язаний у триденний термін виплатити Брокерові належну за Договором суму.

2.3. Підставою вважати угоду здійсненою і такою, що закін­чилася, є офіційна реєстрація її на Біржі. Документом, що підтверджує здійснення угоди, є лише біржовий контракт.

2.4. Розрахунки за товар по здійсненій на біржі угоді поку­пець і продавець виконують безпосередньо між собою.

2.5. Доручення Клієнта і Звіти (повідомлення) Брокера під­писуються, скріплюються печаткою і є юридичною підставою для здійснення біржових операцій.

 

3. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки з Брокером виконуються за укладеними біржовими контрактами у розмірах, передбачених відповід­ними дорученнями до цього Договору.

3.2. Послуги ___________________ оплачуються у розмірі _____________________грн. кожна.

3.3. У випадку, якщо Брокер купив (продав) товар за ціною, нижчою (вищою) від передбаченої у дорученні Клієнта, ос­танній має виплатити Брокерові додатково 50 (п'ятдесят) від­сотків від різниці у сумі угоди, отриманої в результаті знижен­ня (підвищення) ціни.

3.4. Оплата роботи Брокера здійснюється Клієнтом у три­денний термін з моменту отримання Клієнтом звіту Брокера про здійснення угоди.

3.5. Оплата роботи Брокера може бути здійснена у такій формі:

3.5.1. Виставлення Клієнтові рахунку на інкасо;

3.5.2. При наявності коштів Клієнта на рахунку Брокера - списанням з них відповідної суми;

3.5.3. Платіжним дорученням Клієнта.

3.6. Клієнт, у випадку затримання ним платежів по оплаті роботи Брокера, виплачує Брокерові штраф у розмірі 0,2% від суми, зазначеної у п.З.1 і 3.2 договору за кожен день затри­мання.

 

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Клієнт бере на себе такі зобов'язання:

4.1.1. Дотримувати умови постачання товару і оплати за нього по біржових контрактах.

4.1.2. Своєчасно оплачувати роботу Брокера у розмірі і фор­мах, передбачених цим Договором.

4.1.3. Надавати гарантії оплати (наявності) товару, які мо­жуть бути таких видів:

4.1.3.1. Для Клієнта-покупця:

- внесення на рахунки Брокера внеску у розмірі _________ відсотків від суми угоди, який є заставою;

- надання банківської гарантії (оригінал).

4.1.3.2. Для Клієнта-продавця: надання посвідченої складської розписки; виплата штрафних санкцій за непостачання товару за кон­трактом.

Наявність і вид гарантії мають бути відображені у Доручен­ні Клієнта.

4.2. Брокер бере на себе такі зобов'язання:

4.2.1. Приймати до виконання доручення Клієнта.

4.2.2. Надавати Клієнтові необхідну інформацію.

4.2.3. Негайно повідомити Клієнта про настання обставин, що можуть призвести до порушення його інтересів.

4.3. Брокер не несе відповідальності за невиконання кон­трагентом Клієнта своїх зобов'язань по угоді, якщо інше не передбачено окремим документом, підписаним представни­ками сторін.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

6.1. Сторони домовились розв'язувати суперечки при по­середництві арбітражної комісії Київської універсальної то­варної Біржі.

6.2. Усі інші суперечки між сторонами розглядаються згідно з діючим законодавством.

 

7. ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір вступає в силу з дня його підписання і закінчує свою дію ''____'' ______________ р.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

ДОДАТОК І

до договору на брокерське

обслуговування

 

ВИДИ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ БРОКЕРОМ

 

Брокер надає Клієнтові такі види послуг:

І ) Купити товар за поточною біржовою ціною.

2) Продати товар за поточною біржовою ціною.

3) Купити товар за ціною не вище заданої (у діапазоні цін).

            4) Продати товар за ціною не нижче заданої (у діапазоні цін).

            5) Купити товар на розсуд Брокера.

            6) Продати товар на розсуд Брокера.

7) Інформувати про поточну біржову ціну (котирування на конкретний товар).

8) Інформувати про наявність конкретного товару на Біржі.

Послуги 1-6 надаються по таких типах угоди:

А. З наявним товаром - у цьому випадку Клієнт виступає як продавець або покупець наявного товару, що поставляється у термін до двох місяців після реєстрації угоди на Біржі.

Б. На термін (ф'ючерсна) - у цьому випадку Клієнт є про­давцем або покупцем товару, який може не бути наявним, з постачанням його в майбутньому, у термін від двох місяців до двох років.

В. З умовою - у цьому випадку Клієнт є продавцем наявного товару і дає доручення Брокерові продати його при умові од­норазової (протягом одного місяця) купівлі для Клієнта то­вару, що є у наявності.

При заповненні розділу 1.2 Договору необхідно зазначати номери послуг у вигляді цифр і літер, де цифра означає вид послуг, а літера - тип послуги.

Наприклад, якщо Клієнтові треба продати товар за поточ­ною біржовою ціною, здійснивши угоду з наявним товаром, то номер цієї послуги - 2А.

 

 

 

ДОДАТОК 2 

до договору на

брокерське обслуговування

ДОРУЧЕННЯ  № _____

 

м.___________

_________________ р.

 

1.Згідно з Договором № _______________  від ______________ р. для надання брокерських послуг __________________________________________________­­­­­­, названий (е) у подальшому Клієнт, в особі ____________________________________________, що діє на підставі ___________________ доручає __________________________________________________________, на­званому у подальшому Брокер, в особі ________________________________________________, що діє на підставі Статуту, укласти на Київській універсальній товарній Біржі угоду з купівлі (продажу) такого товару:

 

1.1. Назва товару (з зазначенням виготовлювача) ___________________________________________

1.2. Одиниця вимірювання ______________________________________________________________

1.3. Кількість _________________________________________________________________________

1.4. Мінімальна партія _________________________________________________________________

1.5. Ціна за одиницю___________________________________________________________________

1.6. Якість (новий, б/к, дата виготовлення, гарантійний термін, стандарт тощо) _________________

_____________________________________________________________________________________

1.7. Місцезнаходження товару ___________________________________________________________

1.8 Термін постачання __________________________________________________________________

1.9.Форма постачання __________________________________________________________________

 

2. Форма оплати (при продажу) __________________________________________________________

 

3. Вид доручення № _________________________

Текстове формулювання ________________________________________________________________

 

4. Гарантії:

а) _____________________________________________________________

б) _____________________________________________________________

в) Брокерові надається право обумовити у Договорі поста­чання неустойку за прострочку постачання або недопостачан­ня товару розміром ____________відсотків вартості товару, стя­гувану крім збитків, завданих покупцеві зазначеними пору­шеннями.

5. Остаточна ціна товару визначається Брокером на підставі біржових торгів, після чого обчислюється сума угоди, суми брокерської винагороди і оплати послуг Біржі.

6. За укладеною Брокером на підставі цього Договору уго­дою, набуває прав і стає зобов'язаним Клієнт.

7. Особливі умови ___________________________________________________________________

Брокер: ____________________________________________________________________________

Клієнт Адреса _______________________________________________________________________


Теги документа: договір обслуговування брокер

Скачать Договір на брокерське обслуговування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 558     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>