Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт на виконання обов'язків

Контракт на виконання обов'язків

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 621     Обсудить на форуме
Страна: Украина

Контракт на виконання обов'язків Контракт на исполнение обязанностей
Скачать Контракт на виконання обов'язків бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

на виконання обов'язків

______________________________________

(зазначити посаду)

 

м.______________

______________р.

 

______________________________________________________________________________________

(зазначити назву підприємства)

в особі_______________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові і посаду керівника підприємства або іншої, уповноваженої ним особи)

названої далі "Керівник", що діє на підставі ________________________________________________

(зазначити документ, що підтверджує повноваження: статут, контракт)

з однієї сторони, і _____________________________________________________________________

(зазначити посаду, прізвище, ім'я і по батькові)

названий далі "Фахівець", з другої сторони, уклали цей кон­тракт про подане нижче:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. За цим контрактом Спеціаліст зобов'язується викону­вати обов'язки

______________________________________________________________________________________

(зазначити посаду або узагальнену характеристику, уточнення обов'язків)

а Керівник зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Фахівця, виплачувати йому грошову винагороду і на­давати соціально-побутові блага.

            1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фа­хівцем і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Керівником (адміністрацією) Підприємства, а у необхідних випадках також іншими працівниками Підприємства.

            Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрак­том у частині, що йому не суперечить.

            Зазначені нормативні акти не застосовуються у випадках, коли вони хоча й суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дії останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.

            Терміном "сторони" у контракті позначаються Керівник (репрезентоване ним Підприємство) і Фахівець.

            1.3. Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Підприємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки Фахівців стосовно згаданих підрозділів і праців­ників.

            1.4. Фахівець підпорядковується безпосередньо Керівни­кові. Рішення Керівника, прийняті згідно з його компетен­цією, обов'язкові для Фахівця.

            1.5. Діяльність Фахівця має сприяти розвиткові Підприєм­ства, підвищенню результатів його господарської і підприєм­ницької діяльності.

            1.6. У своїй діяльності Фахівець керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою Дію на Підприємство.

            1.7. Фахівець має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який ви­являють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

            1.8. Оцінка якості виконання Фахівцем своїх обов'язків за контрактом здійснюється Керівником.

            1.9. На період відпустки або його відсутності з інших причин обов'язки Фахівця виконує особа, яку призначає Керівник.

            1.10. __________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ'ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

            2.1. Фахівець виконує такі постійні функції і обов'язки;

______________________________________________________________________________________

Фахівець виконує також інші функції і обов'язки, що вип­ливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців.

            2.2. Фахівець зобов'язується забезпечити проведення таких робіт (заходів): ______________________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету, умови і термін їх проведення і досягнення)

            2.3. Фахівець зобов'язується дотримувати таємницю Під­приємства.

            2.4. Керівник не має права вимагати від Фахівця виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і докумен­тами, обов'язковими для Фахівця.

            Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Фа­хівцеві можуть бути встановлені за погодженням сторін.

            Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

            Керівник має право своїм розпорядженням додатково по­класти на Фахівця виконання обов'язків відсутнього праців­ника Підприємства того самого фаху (відпустка, хвороба тощо) на термін не більше як ________ міс. з оплатою у роз­мірі, встановленому для замінюваного працівника, якщо інші терміни і розміри оплати не будуть визначені сторонами до­датковою угодою.

            2.5. Керівник має право:

            - установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Фахівця, передбачені законодавством і цим контрактом;

            - установлювати обов'язки Фахівця, які хоча прямо й не пе­редбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Фахівця сто­совно підрозділів, служб, службових осіб, працівників Під­приємства (у межах посадових обов'язків Фахівця);

            - зазначені обов'язки й положення можуть установлюватися посадовою інструкцією, нормативними і іншими документа­ми, затверджуваними (видаваними) Керівником.

            На вимогу Керівника Фахівець надає йому поточну інфор­мацію про хід справ, що перебувають у віданні Фахівця.

            2.6. Фахівець має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є пред­метом цього контракту. Оплата цих робіт провадиться окремо від винагороди за виконання обов'язків за контрактом.

            2.7.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

3. ПРАВА І УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ

            3.1. Фахівець самостійно розв'язує всі питання, віднесені до його відання, якщо цим контрактом і обов'язковими докумен­тами не передбачено інше.

            3.2. Фахівець має право:

            Фахівець має право також розв'язувати інші питання, від­несені цим контрактом, обов'язковими документами до відан­ня Фахівця.

            3.3. Фахівцеві забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної роботи.

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

            3.4._____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

4. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХІВЦЯ

            4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрак­том, Фахівцеві виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

            - щомісячні виплати розміром ____________ грн.;

            - виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з висо­кою якістю;

            - одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумов­лених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

            4.2. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю проводяться

______________________________________________________________________________________

(зазначити період)

при умові повного і точного виконання фахівцем цього контракту розміром

______________________________________________________________________________________

(зазначити розмір і, при необхідності, умови й порядок виплати винагороди)

            Оцінка якості роботи Фахівця і належні йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати проводяться за рішенням Керівника.

            4.3. Одноразова винагорода Фахівцеві виплачується за ________________________________ розміром _____________________грн.; за ________________________ у розмірі ______________ грн.

            4.4. Фахівцеві надається щорічна відпустка тривалістю _______________календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господар­ський рік.

            Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається сторонами.

            4.5. Фахівець користується усіма видами соціально-куль­турних і інших благ і пільг, що надає Підприємство, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпе­ченням дітей дошкільними установами, замовленнями тощо)

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально-культурних і інших благ і пільг)

            4.6. Підприємство сприяє Фахівцеві у поліпшенні його жит­лових умов.

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири, дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні кредиту з цією метою тощо)

            4.7. Фахівець підлягає страхуванню. Види й умови страху­вання визначаються у відповідності до прийнятого на Під­приємстві порядку.

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види й умови страхування)

            4.8. Фахівець користується усіма видами забезпечення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасової непра­цездатності, допомогами з приводу народження дитини і т. ін.)

            4.9.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

            5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов'яз­ків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством і цим контрактом.

            5.2. Фахівець не несе відповідальності за неналежне вико­нання контракту, що мало місце внаслідок невиконання Ке­рівником своїх обов'язків за контрактом.

            5.3. Дисциплінарні стягнення на Фахівця накладаються Ке­рівником.

            5.4. Фахівець відшкодовує збитки, завдані ним Підприєм­ству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством про працю.

            5.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Фахівця до відповідальності, у тому числі дострокового звіль­нення з посади, лежить на Керівникові і Підприємстві.

            5.6. Суперечки між сторонами розв'язуються порядком, ус­тановленим законодавством.

            5.7.____________________________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

            6.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обгрунтовані пропозиції сторін ураховуються внесенням до контракту відповідних змін і доповнень.

            6.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

            6.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контрак­ту у випадках, передбачених у пункті 6.4 цього контракту;

4) з ініціативи Фахівця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.5 цього контракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього кон­тракту;

            6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Фахівцем без поваж­них причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Фахівцем законо­давства або обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (за­вдано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

            6.5. Фахівець може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Керівником обов'яз­ків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Фахівця і можуть приз­вести до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню обов'язків за контрактом і з інших поважних причин. 6.5. Фахівець має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Ке­рівника за ________ міс. (1-й варіант);

в інших випадках Фахівець на має права за своєю ініціати­вою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Фахівець сплачує Підприєм­ству неустойку розміром винагороди за кількість повних мі­сяців, що залишились до закінчення терміну дії контракту, визначеного цим контрактом для обчислення розміру вихідної допомоги, але не менше ________ грв. (2-й варіант)

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші заходи відповідальності: повернення раніше виданих позик,

_______________________________________________________________________________________________ позбавлення інших благ і пільг)

            6.6. При залишенні посади фахівцеві виплачується вихідна допомога розміром

            - винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 6.3, пун­кту 6.5 цього контракту;

            - винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами, передбаченими пунктом 6.4 цього контракту;

            - винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами.

            6.7. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких підстав, цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після залишення посади Керівником.

            Трудові стосунки Фахівця з Підприємством продовжують­ся, якщо новим Керівником у зазначений термін підтверджені умови цього контракту або з фахівцем укладено новий кон­тракт.

            Якщо контракт з Фахівцем розривається достроково за під­ставою, загаченою в першому абзаці цього пункту, йому виплачується вихідна допомога у розмірі винагороди за _____ ________міс.

            6.8. Якщо розірвання контракту проводиться за підставами, передбаченими контрактом, але не встановлені законодавст­вом, у трудовій книжці фахівця, як підстава для звільнення, зазначається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.

            6.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі серед­ньомісячної винагороди.

            Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 суми усіх грошових виплат, нарахованих Фахівцеві у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній рік перед залишенням посади повний календарний рік роботи.

            Якщо Фахівець відпрацював до залишення, посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчис­люється діленням суми усіх отриманих ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

            6.10. При залишенні посади з будь-якої причини розраху­нок з Фахівцем, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку проводяться не пізніше як через два тижні після визначення цих сум.

            6.11.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

7. ТЕРМІН ДІЇ І ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

            7.1. Цей контракт діє з ''__'' ________ 20___ р. до ''__' ________ 20___ р.

            7.2. З метою перевірки здатності виконання Фахівцем пе­редбачених цим контрактом обов'язків установлюється ви­пробування терміном ________ міс. з початку дії контракту.

            У період випробування Фахівець виконує обов'язки за кон­трактом у повному обсязі.

            Якщо Керівник визнає результати випробування незадо­вільними, він не пізніше 10 днів після закінчення строку ви­пробування має право розірвати з Фахівцем цей контракт. При цьому Керівник не зобов'язаний обґрунтовувати своє рі­шення.

            Якщо у зазначений термін Керівник не використає своє право на розірвання контракту, фахівець вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

            7.3. Трудова книжка Фахівця зберігається і ведеться на Підприємстві.

            7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденцій­ності умов цього контракту, крім випадків, коли:

            - сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

            - сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

            - сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

            7.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Під­приємство, Статутом Підприємства і іншими документами, обов'язковими для сторін.

            7.6.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

8. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ

            8.1. Відомості про Підприємство:

повна назва ____________________________________________________________________________ адреса ________________________________________________________________________________ телефон директора _____________________________________________________________________

розрахунковий рахунок № ______________________________________________________________

            8.2. Відомості про Фахівця:

домашня адреса ________________________________________________________________________ домашній телефон ______________________________________________________________________ робочий телефон _______________________________________________________________________

паспорт-серія ___________________ номер __________________________________________ виданий "__''________ 19__р._______________________________________________________________

(зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для пільг з оподаткування і інших пільг ____________________________________________

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців і т. ін.)

            8.3. Цей контракт складено у 2-х примірниках - по одному для кожної сторони.

            8.4._____________________________________________________________________________

                    (зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад, перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)

 

 

 

Керівник                                                                                Фахівець           

________________                                                              ________________

(підпис, печатка)                                                                                           (підпис)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано бланк серії ______ № ______________

 

 


Теги документа: контракт обязанность

Скачать Контракт на виконання обов'язків
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 621     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>