Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт на управління підприємством

Контракт на управління підприємством

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 630     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Контракт на управління підприємством Контракт на управление предприятием
Скачать Контракт на управління підприємством бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

на управління підприємством

 

м.______________

______________р.

 

_______________________________________________________________________________________,

(зазначити орган, що наймає керівника - загальні збори членів, акціонерів, учасників тощо та назва підприємства)

який (ка) називається далі "Вищий орган" і який діє на підставі Статуту Підприємства, з одного боку і

_______________________________________________________________________________________,

(зазначити посаду,прізвище, ім'я і по батькові керівника)

якого далі названо "Керівником", з іншого боку, уклали цей контракт про наведене нижче:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосе­редньо через формовану ним дирекцію (апарат) здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпе­чувати його високоприбуткову діяльність, а Вищий орган зо­бов'язується створювати необхідні умови для роботи Керів­ника, сплачувати йому грошову винагороду і надавати со­ціально-побутові блага.

            1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Ке­рівником і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Вищим органом і працівниками Підприємства.

            Умови контракту поширюють свою дію на працівників Під­приємства у частині, яка визначає їх права і обов'язки стосов­но Керівника і Підприємства.

            Терміном "сторони" у цьому контракті позначаються Керів­ник і Вищий орган, якщо зі змісту умови не випливає інше.

            Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки державних підприємств з їх працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, яка йому не суперечить.

            Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дії останнього за обопільною згодою урегулюють свої взає­мовідносини іншим чином.

            1.3. Керівник є повноважним органом (представником) Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені стосовно Підприємства законодав­чими актами, іншими обов'язковими для Підприємства доку­ментами, якщо згаданими документами, Статутом Підпри­ємства не визначено (або не витікає з них), що права, повно­важення, функції і обов'язки здійснюються трудовим колек­тивом, Вищим органом, іншими органами, підрозділами, службами, службовими особами і працівниками Підприєм­ства.

            1.4.3 питань, що складають його компетенцію, Керівник діє на основі єдиноначальності.

            1.5. Керівник підпорядкований Вищому органові Підпри­ємства у межах, визначених Статутом Підприємства і цим контрактом.

            1.6. Ухвали Вищого органу і трудового колективу Підпри­ємства, прийняті відповідно до їх компетенції, обов'язкові для Керівника.

            1.7. Вищий орган не має права втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Керівника і дирекції Підприємства.

            1.8. Керівник має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який вияв­ляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

            1.9. На період відпустки Керівника або його відсутності з-за інших причин його обов'язки виконує заступник, який у по­вному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не вста­новлюється інше.

            1.10.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

            2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, со­ціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Під­приємства, що передбачені Статутом.

            2.2. Керівник виконує такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:

            - оргайізація виконання ухвал Вищого органу Підпри­ємства;

            - організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті Підприємством;

            - впровадження у виробництво нової техніки і про­гресивної технології;

            - матеріально-технічне забезпечення діяльності Під­приємства;

            - реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством;

            - юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;

            - забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;

            - впровадження нових прогресивних форм і методів гос­подарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;

            - створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;

            - виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з органі­зації і забезпечення діяльності Підприємства, що вип­ливають із законодавства, інших документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

            2.3. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законо­давством і іншими актами, що поширюються на Підприєм­ство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

            2.4. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбут­кову діяльність Підприємства з базовим рівнем рентабель­ності.

            На _____ р. базовий рівень рентабельності встановлюється таким, що дорівнює ______відсотків.

            Базовий рівень рентабельності на_____-_____ роки визна­чається щорічно додатковими угодами до контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.

            У випадку зміни нормативних положень або інших умов, що суттєво впливають на порядок визначення рентабельності (якщо вони не зв'язані з якістю роботи Керівника), базовий рівень рентабельності може уточнюватися.

            Діяльність Керівника зі збільшення прибутку Підприєм­ства не повинна здійснюватись на шкоду визначення інших його функцій і обов'язків.

______________________________________________________________________________________

(Зазначити, при необхідності, інші або додаткові показники результатів виробничо-господарської і комерційної діяльності Підприємства, які має забезпечити Керівник).

            2.5. Керівник зобов'язується забезпечити будівництво і зда­вання в експлуатацію таких об'єктів:___________________________________________________________до __ ____________р.;

(зазначити об'єкт, чергу будівництва тощо)

___________________________________________________________________до __ ____________ р.

З питань забезпечення фінансування і організації будівни­цтва Керівник має повну свободу дій. _______________________________________________________________________________________

(Зазначити, при необхідності, інші умови, що пов'язані з будівництвом і здаванням в експлуатацію об'єктів)

            2.6. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку вироб­ництва і випуск таких видів продукції:____________________________________________________________________________до "_____________ р.

Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких за­ходів:

______________________________________________________________________________________

(зазначити заходи, умови і терміни їх проведення)

            2.7. Вищий орган не має права вимагати від Керівника вико­нання роботи, що не обумовлена цим контрактом і Статутом Підприємства.

            2.8. Керівник надає щорічно Вищому органові доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.

            2.9. Керівник передає Вищому органові по одному примір-ни-ку виданих ним нормативних документів, наказів і роз­поряджень, або їх копії (окрім кадрових).

            2.10. На вимогу Вищого органу Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства.

            2.11. Вищий орган має право вимагати від Керівника звіту з його дій, якщо він:

            - недбало поставився до виконання і не виконав належним чи­ном свої обов'язки з управління Підприємством і розпоряд­ження його майном;

            - придбав сам, передав іншим особам, втратив або розтратив майно Підприємства в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

            2.12. Вищий орган має право заборонити передбачуване неза­конне передавання, відчуження або поступки майна Під­приємства, якщо наявні достатні доводи того, що ці дії будуть здійснені.

            2.13. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємни-цю Підприємства і його Вищого органу.

            2.14.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ І ПРАВА КЕРІВНИКА

            3.1. Керівник розв'язує самостійно усі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підпри­ємства належать до "відання Вищого органу і трудового колек­тиву Підприємства (з урахуванням питань, що передані Ви­щим органом до компетенції Керівника).

            3.2. Керівник:

            - діє без уповноваження від імені Підприємства, пред­ставляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях;

            - розпоряджається майном Підприємства;

            - укладає господарські і інші договори;

            - видає доручення;

            - відкриває у банках розрахунковий і інші рахунки;

            - користується правом розпорядження коштами Під­приємства;

            - накладає на працівників Підприємства стягнення у від­повідності до законодавства і укладеними з ними кон­трактами і трудовими договорами;

            - у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;

            - розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і цим контрактом належать до компе­тенції Керівника.

            3.3. Вищий орган делегує Керівникові такі свої повноваження:

            Вищий орган може делегувати Керівникові і інші свої повно­важення. У цьому випадку передача повноважень здійснюєть­ся укладанням додаткової угоди до цього контракту.

            3.4. Керівникові належать повноваження і права, які норма­тивними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Стату­ту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

            3.5. Якщо законодавчими і іншими нормативними докумен­тами закріплюються права підприємств і при цьому не зазна­чено або не випливає зі змісту документа, що ці права нале­жать трудовому колективу, Вищому, іншому органові або службовій особі, то ці права реалізуються Керівником одно-осібно, або на його розсуд передаються для розв'язання тру­довому колективові Підприємства, його підрозділам, службам і службовим особам.

            3.6. Керівник не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників (акціонерів) Підприємства. Це правило не по­ширюється на випадки, коли Керівник згідно зі своєю компе­тенцією приймає рішення, що стосуються працівників Під­приємства, які одночасно є його учасниками (акціонерами).

            3.7. Керівник укладає трудові договори (контракти) з най­мання зі всіма працівниками Підприємства.

            Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів Підприємства (філій, виробництв тощо), відділів і служб право наймання і звільнення праців­ників відповідного підрозділу служби.

            3.8. При укладанні трудових договорів (контрактів) з пра­цівниками Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Підприємства і контрактною системою організації і оплати праці.

            3.9. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством. Ста­тутом Підприємства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочин­ку.

            3.10. Керівник має право бути присутнім на всіх засіданнях Вищого органу.

            3.11. Вищий орган не має права приймати ухвали, що не відповідають цьому контрактові.

            3.12. Вищий орган погоджує з Керівником усі ухвали, що приймаються Вищим органом.

            Незгода Керівника з проектом ухвали не перешкоджає її прийняттю. Однак, у цьому випадку Керівник не несе відпо­відальності за несприятливі наслідки для Підприємства, що настали в результаті виконання ухвал Вищого органу, з якими Керівник не погодився.

            3.13. Вищий орган передає Керівникові належно оформлені тексти ухвал і інших документів, що приймаються Вищим органом.

            3.14. Керівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. За такі роботи Керівникові спла­чується винагорода на умовах і в обсязі, які звичайно застосовуються на Підприємстві, окремо від винагороди за виконання обов'язків за контрактом.

            3.15.____________________________________________________________________________

(Зазначити, при необхідності, інші умови)

 

4. ФОРМУВАННЯ І УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКЦІЇ (АПАРАТУ) ПІДПРИЄМСТВА

            4.1. Визначені цим контрактом функції і обов'язки Керів­ник виконує особистими діями і силами Дирекції (апарату) Підприємства.

            4.2. До складу дирекції Підприємства входять Керівник, його заступники, керівники і інші працівники загальнофунк-ційних і інших адміністративне- управлінських підрозділів і служб Підприємства (бухгалтерської, економічної, юридич­ної, фінансової, постачальної, договірної, кадрової тощо), а також інші працівники, що належать до адміністративно-управлінського персоналу.

            4.3. Керівник визначає структуру Дирекції, її кількісний, кваліфікаційний і штатний склад.

            4.4. Керівник призначає на Посаду (наймає) і звільняє з посад усіх працівників Дирекції, укладаючи з ними контракти або трудові договори на звичайних умовах.

            4.5. У контрактах визначаються компетенція, функції, службові обов'язки, відповідальність, умови відпочинку, оп­лати працівника й інші умови його праці.

            При визначенні умов контрактів з працівниками Дирекції Керівник не обмежений правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.

            4.6. При необхідності Керівник затверджує службову ін­струкцію працівникові, з яким він уклав контракт.

            4.7. Керівник може, якщо вважатиме доцільним, укладати контракт лише з керівником підрозділу (служби) Дирекції, надавши права укладання контрактів з фахівцями керівникові відповідного підрозділу.

            4.8. Керівник має повну свободу у розв'язанні всіх питань організації діяльності Дирекції, оплати й стимулювання праці її працівників.

            4.9. Керів'ник самостійно визначає обсяг коштів, що скеро­вуються на оплату і стимулювання праці працівників Дирек­ції, тобто фонду оплати праці Дирекції (1-й варіант);

            - для оплати й стимулювання праці працівників Дирекції щорічно виділяється фонд оплати праці в розмірі __________ відсотків від обсягу коштів, що скеровуються на оплату праці всіх працівників Підприємства, але не менше ________грн. Угодою сторін обсяг коштів, спрямованих на оплату праці працівників Дирекції, може бути збільшено або зменшено (2-й варіант).

            Фонд оплати праці працівників Дирекції у зазначених роз­мірах утворюється при базовому рівні рентабельності.

            При недосягненні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці працівників Дирекції зменшується на ____ відсотків за кожні _______ відсотки рентабельності, що перевищують базовий рівень.

            4.10. Керівник на свій розсуд розв'язує питання про роз­поділ фонду оплати праці працівників Дирекції поміж під­розділів, служб, службових осіб і інших працівників Дирекції.

            4.11. Кошти на оплату праці працівників Дирекції, що не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у на­ступні роки.

            4.12. Керівник самостійно визначає обсяг коштів, що спрямо­вуються на забезпечення діяльності Дирекції з поточного управ­ління Підприємством понад оплатою праці (1-й варіант);

            для забезпечення діяльності Дирекції з поточного управ­ління діяльностю Підприємства понад оплати праці Керівни­кові щорічно виділяється фонд в обсязі

__________________________________________________________________________ (2-й варіант).

(зазначити розміри фонду у твердій сумі з розбиванням по роках або у відсотках від прибутку, іншого показника)

            4.13. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких підстав контракти, укладені Керівником з усіма працівниками Дирекції, припиняють свою дію через 2 місяці після залишен­ня посади Керівником.

            Трудові стосунки працівника Дирекції з Підприємством продовжуються, якщо новим Керівником у зазначений термін підтверджені умови попереднього контракту або укладено но­вий контракт із цим працівником.

            4.14. Якщо контракт з працівником Дирекції розривається достроково у зв'язку зі звільненням Керівника з посади Ви­щим органом без пояснення причин (останній абзац пункту 8.4 цього контракту) або залишення посади Керівником з його ініціативи (останній абзац пункту 8.5 цього контракту) пра­цівникові дирекції оплачується вихідна допомога в обсязі ви­нагороди за ___________міс.

            4.15. __________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

5. УМОВИ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ КЕРІВНИКА

            5.1. Керівникові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці.

            Керівник вільний у виборі й використанні в роботі орг­техніки (комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів то­що) , транспортних засобів (включно персональної службової автомашини), а також інших технічних засобів.

            5.2. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпоря­док (тривалість робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо). Правила внутрішнього трудо­вого розпорядку, що приймаються трудовим колективом, на нього не поширюються.

            5.3. Керівникові надається щорічна відпустка тривалістю у _______ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, яка визначається за останній господарський рік.

            Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використан­ня відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т.ін.)

            Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен мінімальний період роботи на Підприємстві, що скла­дає 6 міс включно роботу в організації, правонаступником якої є Підприємство.

            5.4.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

6. ОПЛАТА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

            6.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим контрак­том, Керівникові сплачується грошова винагорода, яка міс­тить у собі:

            - щомісячні виплати у розмірі ______ грн.;

            - частину прибутку Підприємства у розмірі _____відсотків прибутку Підприємства, що лишається у розпорядженні Під­приємства;

            - одночасні виплати за виконання окремих завдань, що обу­мовлені цим контрактом і додатковими угодами до нього.

            6.2. При недосягненні разового рівня рентабельності що­місячні виплати Керівникові зменшуються на _____грн. за кожен відсоток рентабельності, але не більше ніж на _____грн.

            За бажанням Керівника щомісячні виплати здійснюються двічі на місяць (з авансовим платежем).

            6.3. При досягненні Підприємством рентабельності, вищої від базового рівна на ______ відсотків, частина прибутку, що сплачується Керівникові, збільшується на ______відсотків.

            При подальшому підвищенні рентабельності на кожні ____ відсотків - на суму, що дорівнює ______ відсоткам прибутка за весь термін роботи Підприємства з відповідним рівнем рента­бельності;

            при_____________________________________________________________________________

(зазначити підставу зниження обсягу винагороди)

            на______________________________________________________________________________

(зазначити обсяг зменшення винагороди)

            Відсотки від прибутку сплачуються Керівникові щомісячно, не пізніше 10 днів з моменту визначення обсягу прибутку.

            При затриманні визначення місячного прибутку або при визначенні прибутку за більші періоди відсотки від прибутку сплачуються авансом у розмірі 75 відсотків від розрахованого (очікуваного) прибутку. Після визначення прибутку за мі­сяць, інший період суми, що виплачуються Керівникові, уточ­нюються.

            Якщо за підсумками роботи Підприємства за рік (після виз­начення річного прибутку), з'ясується необхідність збіль­шення виплат як відсотків від прибутку, то сума збільшення розподіляється рівномірно по місяцях року.

            6.4. За забезпечення будівництва і своєчасне здавання в експлуатацію об'єктів, що передбачені цим контрактом, Ке­рівникові виплачується одноразова винагорода:

______________________________________________________________________________________

(зазначити об'єкт, чергу будівництва і т.ін.)

за___________________________________— __________________________________грн.;

за___________________________________— __________________________________грн.;

за___________________________________— __________________________________грн.;

за___________________________________— __________________________________грн.;

Керівникові виплачується одноразова винагорода:

за___________________________________— __________________________________грн.;

за___________________________________— __________________________________грн.;

за___________________________________— __________________________________грн.;

за___________________________________— __________________________________грн.;

            6.5. При наявності у Підприємства валютних коштів і при виникненні юридичної можливості _______ відсотків вина­городи сплачується в іноземній валюті.

            6.6. Керівник має право до _________________________________________________________

                                                                (зазначити суму в гривнях або частину винагороди у відсотках)

що їх він отримує від __________________________________________________________________

 

            Підприємства щорічно скеровувати на утворення (збіль­шення) свого паю у статутному фонді Підприємства (купівлю акцій). Вищий орган зобов'язується не перешкоджати цьому, причому назване зобов'язання є виразом згоди усіх членівВищого органу при розв'язанні питання про утворення (збіль­шення) паю Керівника.

            Керівник має право за погодженням із Вищим органом пе­редбачати у контрактах з працівниками Підприємства умови про доведення (збільшення) їх паїв у статутному фонді у ме­жах _____ відсотків коштів, що виплачуються відповідному працівникові на Підприємстві. У цьому разі Вищий орган приймає на себе зобов'язання, аналогічні тим, які передбачені цим пунктом стосовно утворення (збільшення) паю Керівника.

            6.7. Розмір винагороди, що виплачується Керівникові, ко­ригується з урахуванням інфляції.

______________________________________________________________________________________

(зазначити умови і порядок такого коригування)

            6.8. На прохання Керівника Підприємство надає йому гро­шові безвідсоткові позики у розмірі не більше 10 тисяч карбо­ванців на рік з поверненням у межах терміну дії контракту.

            6.9. Керівник користується усіма видами соціально-куль­турних і інших благ і пільг, що надаються Підприємством, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпо­чинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дитячими дошкільними закладами, користування за­мовленнями тощо).

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання благ і пільг)

            6.10. Підприємство зобов'язується виплачувати Керівни­кові надбавку до пенсії.

______________________________________________________________________________________

(зазначити розміри, умови і порядок виплати надбавки)

            6.11. Підприємство сприяє Керівникові у поліпшенні його житлових умов.

_______________________________________________________________________________________

(зазначити характер і терміни поліпшення житлових умов надання квартири, дачі, сприяння у придбанні кооперативної або державної квартири, будівництві будинку, виділенні і поверненні позики з цією метою і т. ін.)

            6.12. Керівник підлягає страхуванню, в тому числі й у коо­перативних страхових організаціях. Види й умови страхуван­ня визначаються згідно з прийнятим на Підприємстві порядком.

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види й умови страхування)

            Керівник користується усіма видами забезпечення із со­ціального страхування (допомогами з тимчасової непраце­здатності, допомогами з приводу народження дитини тощо).

            6.13.____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

            7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства і цього контракту.

            7.2. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним Підпри­ємству, у розмірах і порядку, що визначені законодавством про працю.

            7.3. Керівник не несе відповідальності за негативні наслідки для Підприємства (збитки, недоодержання прибутку, зник­нення або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або планами Підприємства тощо), якщо до цього спричинились необгрунтовані ухвали Вищого органу.

            7.4. Ухвали про притягнення Керівника до відповідальності або про неналежне виконання ним своїх обов'язків і за­подіяння шкоди Підприємству приймаються Вищим органом.

            7.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Керівника до відповідальності, у тому числі про дострокове звільнення з посади, покладено на Вищий орган.

            7.6. Суперечки між сторонами розв'язуються судом. За згодою обох сторін суперечки можуть передаватися до розв'язання їх третейським судом.

            7.7.______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

            8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови ана­лізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства, і обгрунтоваігі пропозиції сторін враховуються шляхом вне­сення до контракту відповідних змін і доповнень.

            У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних і подібних документів, у тому числі тих, що пов'язані з перехо­дом до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

            Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміну контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

            Суперечки про зміну контракту зацікавленою стороною у цих випадках можуть бути передані на розв'язання у порядку, передбаченому пунктом 7.5 цього контракту.

            Якщо законодавством про працю та іншим законодавством будуть передбачені правила, що безпосередньо стосуються юридичного статусу керівника підприємства (організації), його прав і обов'язків, сторони розглядають питання про по­ширення їх дії на взаємовідносини за цим контрактом. При необхідності до нього вносяться зміни.

            8.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

            8.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Вищого органу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.4 цього кон­тракту;

4) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії кон­тракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контрак­ту;

5) з інших підстав, що передбачені Кодексом законів про працю, крім тих, які не застосовуються згідно з цим кон­трактом.

            8.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цього кон­тракту розірвано з ініціативи Вищого органу до закінчення терміну його дії:

1) якщо рентабельність діяльності Підприємства за підсум­ками року не досягає базового рівня більше ніж на __ відсотків;

2) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим кон­трактом;

3) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (зазнано збитків, сплачені штрафи, постраждала честь фірми);

4) з інших підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації, що передбачені Кодексом законів про працю:

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші підстави припинення контракту, недосягнення яких-небудь показників діяльності підприємства, окремих великих завдань і т. ін.)

            Вищий орган має також право звільнити з посади Керівника і розірвати цей контракт у будь-який час і без пояснень причин з виплатою вихідної допомоги у розмірі винагороди за 24 міс.

            8.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

            - у випадку систематичного невиконання Вищим органом своїх обов'язків за контрактом, або прийняття ним ухвал, що обмежують, або порушують компетенцію і права Керівника, або втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, що можуть привести або тих, що привели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

            - у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, з інших поважних причин. ____________________________________________________

                                                             (зазначити, при необхідності, інші підстави)

Цей абзац має два варіанти:

            - керівник має право у будь-який час залишити посаду (ро­зірвати цей контракт), письмово повідомити про це Вищий орган за ____ міс;

            - в окремих випадках Керівник не має права за своєю ініціа-ти-вою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. У випадку порушення цього зобов'язання Керівник сплачує Підприємству неустойку в розмірі винагороди за кількість по­вних місяців, що лишились до закінчення терміну дії контракту, яка визначається у порядку, встановленому цим контрактом для вирахування розміру вихідної допомоги, але не менше ________ грн.

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші міри відповідальності: повернення позик, що видані раніше, позбавлення інших благ і пільг і т.ін.)

            8.6. При залишенні посади Керівникові виплачується вихід-на допомога у розмірі:

            - винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підста­вою, що передбачена останнім абзацем пункту 8.4 цього кон­тракту;

            - винагороди на 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.

            8.7. Розмір вихідйої допомоги визначається на основі се­редньомісячної винагороди.

            Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, що нараховані Керівникові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади повний календарний рік роботи.

            Якщо Керівник пропрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчис­люється діленням суми всіх отриманих Керівником грошових виплат на кількість повних пропрацьованих місяців (без вра­хування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

            8.8. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Керівником, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконуються не пізніше ніж через два тижні після визначення цих сум.

            8.9. При залишенні Керівником посади Вищий орган видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.

            8.10. Якщо розірвання контракту виконується за підстава­ми, що передбачені у контракті, але не визначені законодав­ством, у трудовій книжці Керівника як підстава для звільнен­ня зазначається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.

            8.11.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

9. ТЕРМІН ДІІ І ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

            9.1. Цей контракт діє з ''__''_____________ р. до ''__''_____________ р.

            9.2. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов'язків, що передбачені цим контрактом, визначається ви­пробування на термін ____ міс. з початку дії контракту.

            У період випробування Керівник виконує обов'язки за кон­трактом у повному обсязі.

            Якщо Вищий орган визнає результати випробування неза­довільними, він має право розірвати контракт з Керівником не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну випробу­вання. При цьому Вищий орган не зобов'язаний обґрунтову­вати свою ухвалу.

            Якщо у згаданий термін Вищий орган не використає своє право на розірвання контракту, Керівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

            9.3. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.

            9.4. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденцій­ності умов цього контракту, крім випадків, коли:

            - сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

            ­ сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

            - про умови контракту інформуються працівники Підприєм­ства і інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визна­ченням розміру винагороди Керівника і т.ін.). Сторони вжива­ють заходів із забезпечення конфіденційності умов контракту цими працівниками і особами (шляхом попередження інформо­ваних осіб про необхідність дотримання конфіденційності отри­мання ними відомостей про умови контракту і т.ін.);

            - сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

            9.5. У частині, що не передбачена цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Під­приємстві, Статутом Підприємства, іншими документами Підприємства, обов'язковими для сторін. г Документи, видані Вищим органом, обов'язкові для Керів­ника лише у частині, що не суперечить цьому контракту.

            9.6._____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

10. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ

10.1. Відомості про Підприємство:

повна назва ____________________________________________________________________________

адреса_________________________________________________________________________________

розрахунковий рахунок № ______________________________________________________________

У_____________________________________________________________________________________

10.2. Відомості про Вищий орган: повна назва _____________________________________________

адреса_________________________________________________________________________________

посада, П.І.Б. керівника Вищого органу___________________________________________________

робочий телефон керівника Вищого органу ______________

10.3. Відомості про керівника: домашня адреса _____________________________________________

робочий телефон ___________________________ паспорт-серія _______номер__________________ виданий ''__''________ _____р. ____________________________________________________________

(зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для пільг з оподаткування і інших пільг

______________________________________________________________________________________

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців і ін.)

10.4. Цей контракт складено у 2 примірниках - по одному для кожної сторони.

10.5. ___________________________________________________________________________________

(зазначити при необхідності, інші відомості, наприклад, перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)

 

 

 

Від вищого органу                                                                 Керівник

__________________                                                           ________________              

 (зазначити посаду, П.І.Б)                                                            (підпис)

 

__________________

 (підпис, печатка)

 


Теги документа: контракт підприємство управління правління предприятие

Скачать Контракт на управління підприємством
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 630     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>