Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт на управління філією ТОВ

Контракт на управління філією ТОВ

раздел Товариство з обмеженою відповідальністю / Общество с ограниченной ответственностью
раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 986     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Контракт на управління філією ТОВ Контракт на управление филиалом ООО
Скачать Контракт на управління філією ТОВ бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

на управління філією ТОВ «__________________»

 

м.______________

______________р.

 

ТОВ «___________________», яке діє на підставі Статуту та Установчого договору, надалі «Орган управління» чи «Підприємство», за дорученням засновників, в особі __________________________, з однієї сторони, і

директор _____________________ філії ТОВ «_______________» ______________________________, якого далі названо "Керівником", з іншого боку, уклали цей контракт про наведене нижче:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосе­редньо через формовану ним дирекцію (апарат) здійснювати поточне управління (керівництво) Дніпропетровською філією ТОВ «________», забезпе­чувати її високоприбуткову діяльність, а Вищий орган зо­бов'язується створювати необхідні умови для роботи Керів­ника, сплачувати йому грошову винагороду і надавати со­ціально-побутові блага.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Вищим органом і працівниками Підприємства.

            Умови контракту поширюють свою дію на працівників Під­приємства у частині, яка визначає їх права і обов'язки стосов­но Керівника і Підприємства.

            Терміном "сторони" у цьому контракті позначаються Керів­ник і Вищий орган, якщо зі змісту умови не випливає інше.

            Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки державних підприємств з їх працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, яка йому не суперечить.

            Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дії останнього за обопільною згодою урегулюють свої взаємовідносини іншим чином.

1.3. Керівник є повноважним органом (представником) Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені стосовно Підприємства законодав­чими актами, іншими обов'язковими для Підприємства доку­ментами, якщо згаданими документами, Статутом Підпри­ємства не визначено (або не витікає з них), що права, повно­важення, функції і обов'язки здійснюються трудовим колек­тивом, Вищим органом, іншими органами, підрозділами, службами, службовими особами і працівниками Підприєм­ства.

1.4. 3 питань, що складають його компетенцію, Керівник діє на основі єдиноначальності.

1.5. Керівник підпорядкований Вищому органові Підпри­ємства у межах, визначених «Положенням про філію «__________________» Підприємства і цим контрактом.

1.6. Ухвали Вищого органу і трудового колективу Підпри­ємства, прийняті відповідно до їх компетенції, обов'язкові для Керівника.

1.7. Керівник має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який вияв­ляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.8. На період відпустки Керівника або його відсутності з-за інших причин його обов'язки виконує бухгалтер філії, який у по­вному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не вста­новлюється інше.

 

2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, со­ціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Під­приємства, що передбачені «Положенням про філію» та розпорядчими узгодженими документами Органу управління.

2.2. Керівник виконує такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:

            організація виконання ухвал Вищого органу Підпри­ємства;

            організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті філією в межах завдань «Положення про філію»;

            впровадження у виробництво нової техніки і про­гресивної технології;

            матеріально-технічне забезпечення діяльності філії;

            реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені та придбанні філією та Підприємством;

            юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності філії;

            забезпечення філії кваліфікованими кадрами;

            впровадження нових прогресивних форм і методів гос­подарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на відокремленому підрозділі без права юридичної особи філії ТОВ «_______________»;

            створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на філії в межах виконання поставлених завдань у відповідності з «Положенням про філію»;

            виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з органі­зації і забезпечення діяльності філії без права юридичної особи, що вип­ливають із законодавства, інших документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

2.3. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законо­давством і іншими актами, що поширюються на філію без права юридичної особи, як господарчої одиниці ТОВ «_______________», закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

2.4. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбут­кову діяльність філії з базовим рівнем рентабель­ності.

На _________ р. базовий рівень рентабельності встановлюється таким, що дорівнює ______відсотків.

Базовий рівень рентабельності на ______________ роки визна­чається щорічно додатковими угодами до контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.

У випадку зміни нормативних положень або інших умов, що суттєво впливають на порядок визначення рентабельності (якщо вони не зв'язані з якістю роботи Керівника), базовий рівень рентабельності може уточнюватися.

            Діяльність Керівника зі збільшення прибутку Підприєм­ства не повинна здійснюватись на шкоду визначення інших його функцій і обов'язків.___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.5. Вищий орган не має права вимагати від Керівника вико­нання роботи, що не обумовлена цим контрактом і «Положенням про Дніпропетровську філію ТОВ «_______________».

2.6. Керівник надає щорічно Вищому органові доповіді про результати роботи філії за звітний рік і про плановані роботи на наступний.

2.7. Керівник передає Вищому органові по одному примірнику виданих ним нормативних документів, наказів і роз­поряджень, або їх копії (окрім кадрових).

2.8. На вимогу Вищого органу Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Філії.

2.9. Вищий орган має право вимагати від Керівника звіту з його дій, якщо він:

            недбало поставився до виконання і не виконав належним чи­ном свої обов'язки з управління Філією і розпоряд­ження її майном;

            придбав сам, передав іншим особам, втратив або розтратив майно Підприємства в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.10. Вищий орган має право заборонити передбачуване неза­конне передавання, відчуження або поступки майна Філії, якщо наявні достатні доводи того, що ці дії будуть здійснені.

2.11. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Підприємства і його Вищого органу.

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ І ПРАВА КЕРІВНИКА

3.1. Керівник розв'язує самостійно усі питання діяльності Філії, за винятком питань, що за Положенням по філії та Статутом Підприємства належать до "відання Вищого органу і трудового колек­тиву Підприємства (з урахуванням питань, що передані Ви­щим органом до компетенції Керівника).

3.2. Керівник:

            діє без уповноваження від імені Підприємства, пред­ставляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях;

            розпоряджається майном Філії;

            укладає господарські і інші договори в межах що не перевищують суми ____________ грн.;

            видає доручення;

            відкриває у банках розрахунковий і інші рахунки;

            користується правом розпорядження коштами філії в межах зафіксованих в «Положенні про філію»

            накладає на працівників філії стягнення у від­повідності до законодавства і укладеними з ними кон­трактами і трудовими договорами;

            у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;

            розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Філії і цим контрактом належать до компе­тенції Керівника.

3.3. Вищий орган делегує Керівникові такі свої повноваження:

Вищий орган може делегувати Керівникові і інші свої повно­важення. У цьому випадку передача повноважень здійснюєть­ся укладанням додаткової угоди до цього контракту.

3.4. Керівникові належать повноваження і права, які норма­тивними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Стату­ту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

3.5. Якщо законодавчими і іншими нормативними докумен­тами закріплюються права підприємств і при цьому не зазна­чено або не випливає зі змісту документа, що ці права нале­жать трудовому колективу, Вищому, іншому органові або службовій особі, то ці права реалізуються Керівником одноосібно, або на його розсуд передаються для розв'язання тру­довому колективові Підприємства, його підрозділам, службам і службовим особам.

3.6. Керівник не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників (акціонерів) Підприємства. Це правило не по­ширюється на випадки, коли Керівник згідно зі своєю компе­тенцією приймає рішення, що стосуються працівників Філії, які одночасно є учасниками (акціонерами) Підприємства.

3.7. Керівник укладає трудові договори (контракти) з най­мання зі всіма працівниками Філії.

3.8. При укладанні трудових договорів (контрактів) з пра­цівниками Філії, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Положенням про Дніпропетровську філію та Статутом Підприємства ТОВ «_______________» і контрактною системою організації і оплати праці.

3.9. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством, Ста­тутом Підприємства і Положенням про філію та цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочин­ку.

3.10. Керівник має право бути присутнім на всіх засіданнях Вищого органу.

3.11. Вищий орган не має права приймати ухвали, що не відповідають цьому контрактові.

3.12. Вищий орган погоджує з Керівником усі ухвали, що приймаються Вищим органом.

Незгода Керівника з проектом ухвали не перешкоджає її прийняттю. Однак, у цьому випадку Керівник не несе відпо­відальності за несприятливі наслідки для Філії, що настали в результаті виконання ухвал Вищого органу, з якими Керівник не погодився.

3.13. Вищий орган передає Керівникові належно оформлені тексти ухвал і інших документів, що приймаються Вищим органом.

3.14. Керівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. За такі роботи Керівникові спла­чується винагорода на умовах і в обсязі, які звичайно застосовуються на Підприємстві, окремо від

 

4. УМОВИ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ КЕРІВНИКА

4.1. Керівникові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці.

Керівник вільний у виборі й використанні в роботі орг­техніки (комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів то­що) , транспортних засобів (включно персональної службової автомашини), а також інших технічних засобів. Додатково зі сторони підприємства можуть надаватися в оренду автотранспортні засоби з передачею права користування на термін обмежений наказом по підприємству.

4.2. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпоря­док (тривалість робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо). Правила внутрішнього трудо­вого розпорядку, що приймаються трудовим колективом, на нього не поширюються. Він розробляє сам внутрішній розпорядок роботи філії в межах своїх повноважень.

4.3. Керівникові надається щорічна відпустка тривалістю у не більше ніж 24 календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, яка визначається за останній господарський рік.

            Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використан­ня відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.)

            Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен мінімальний період роботи на Підприємстві, що скла­дає 6 міс включно роботу в організації, правонаступником якої є Підприємство.

 

5. ОПЛАТА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

5.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим контрак­том, Керівникові сплачується грошова винагорода, яка міс­тить у собі:

            щомісячні виплати у розмірі ______ грн..;

            частину прибутку Підприємства у розмірі _____відсотків від прибутку Філії, що лишається у розпорядженні Під­приємства;

            одночасні виплати за виконання окремих завдань, що обу­мовлені цим контрактом і додатковими угодами до нього.

5.2. При недосягненні разового рівня рентабельності що­місячні виплати Керівникові зменшуються на _____грн.. за кожен відсоток рентабельності, але не більше ніж на _____грн.

За бажанням Керівника щомісячні виплати здійснюються двічі на місяць (з авансовим платежем).

5.3. При досягненні Філією рентабельності, вищої від базового рівна на ______ відсотків, частина прибутку, що сплачується Керівникові, збільшується на ______відсотків.

При подальшому підвищенні рентабельності на кожні ____ відсотків - на суму, що дорівнює ______ відсоткам прибутку за весь термін роботи Підприємства з відповідним рівнем рента­бельності;

при ___________________________________________________________________

на ____________________________________________________________________

Відсотки від прибутку сплачуються Керівникові щоквартально, не пізніше 10 днів з моменту визначення обсягу прибутку.

            При затриманні визначення квартального прибутку або при визначенні прибутку за більші періоди відсотки від прибутку сплачуються авансом у розмірі 75 відсотків від розрахованого (очікуваного) прибутку. Після визначення прибутку за квартал, інший період суми, що виплачуються Керівникові, уточ­нюються.

            Якщо за підсумками роботи Підприємства за рік (після виз­начення річного прибутку), з'ясується необхідність збіль­шення виплат як відсотків від прибутку, то сума збільшення розподіляється рівномірно по місяцях року.

5.4. Розмір винагороди, що виплачується Керівникові, ко­ригується з урахуванням інфляції.

5.5. На прохання Керівника Підприємство надає йому гро­шові безвідсоткові позики у розмірі не більше _________________ гривень на рік з поверненням у межах терміну дії контракту.

5.6. Керівник користується усіма видами соціально-куль­турних і інших благ і пільг, що надаються Підприємством, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпо­чинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дитячими дошкільними закладами, користування за­мовленнями тощо).

5.7. Керівник підлягає страхуванню, в тому числі й у коо­перативних страхових організаціях. Види й умови страхуван­ня визначаються згідно з прийнятим на Підприємстві порядком у відповідності до вимог чинного законодавства.

            Керівник користується усіма видами забезпечення із со­ціального страхування (допомогою з тимчасової непраце­здатності, допомогою з приводу народження дитини тощо).

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства і цього контракту.

6.2. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним філії чи Підпри­ємству, у розмірах і порядку, що визначені законодавством про працю.

6.3. Керівник не несе відповідальності за негативні наслідки для Підприємства (збитки, недоодержання прибутку, зник­нення або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або планами Підприємства тощо), якщо до цього спричинились необґрунтовані ухвали Вищого органу.

6.4. Ухвали про притягнення Керівника до відповідальності або про неналежне виконання ним своїх обов'язків і за­подіяння шкоди Підприємству приймаються Вищим органом.

6.5. Обов'язок з доведення обґрунтованості притягнення Керівника до відповідальності, у тому числі про дострокове звільнення з посади, покладено на Вищий орган.

6.6. Суперечки між сторонами розв'язуються судом. За згодою обох сторін суперечки можуть передаватися до розв'язання їх третейським судом.

 

7. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

7.1. По закінченні року дії цього контракту його умови ана­лізуються з урахуванням практики діяльності філії та Підприємства, і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом вне­сення до контракту відповідних змін і доповнень.

            У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних і подібних документів, у тому числі тих, що пов'язані з перехо­дом до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

            Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміну контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

            Суперечки про зміну контракту зацікавленою стороною у цих випадках можуть бути передані на розв'язання у порядку, передбаченому пунктом 6.5 цього контракту.

            Якщо законодавством про працю та іншим законодавством будуть передбачені правила, що безпосередньо стосуються юридичного статусу керівника підприємства (організації), його прав і обов'язків, сторони розглядають питання про по­ширення їх дії на взаємовідносини за цим контрактом. При необхідності до нього вносяться зміни.

7.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

7.3. Цей контракт припиняється:

            1) після закінчення терміну дії контракту;

            2) за угодою сторін;

            3) з ініціативи Вищого органу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 7.4 цього кон­тракту;

            4) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії кон­тракту у випадках, передбачених пунктом 7.5 цього контрак­ту;

            5) з інших підстав, що передбачені Кодексом законів про працю, крім тих, які не застосовуються згідно з цим кон­трактом.

7.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цього кон­тракту розірвано з ініціативи Вищого органу до закінчення терміну його дії:

            1) якщо рентабельність діяльності Філії чи пов’язаних дій з Підприємством за підсум­ками року не досягає базового рівня більше ніж на __ відсотків;

            2) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим кон­трактом;

            3) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (зазнано збитків, сплачені штрафи, постраждала честь фірми);

            4) з інших підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації, що передбачені Кодексом законів про працю:

Вищий орган має також право звільнити з посади Керівника і розірвати цей контракт у будь-який час і без пояснень причин з виплатою вихідної допомоги у розмірі винагороди за 24 міс.

7.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

            1) у випадку систематичного невиконання Вищим органом своїх обов'язків за контрактом, або прийняття ним ухвал, що обмежують, або порушують компетенцію і права Керівника, або втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, що можуть привести або тих, що привели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

            2) у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, з інших поважних причин.

            В окремих випадках Керівник не має права за своєю ініціативою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. У випадку порушення цього зобов'язання Керівник сплачує Підприємству неустойку в розмірі винагороди за кількість по­вних місяців, що лишились до закінчення терміну дії контракту, яка визначається у порядку, встановленому цим контрактом для вирахування розміру вихідної допомоги, але не менше ________ грн..

7.6. При залишенні посади Керівникові виплачується вихідна допомога у розмірі:

            винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підста­вою, що передбачена останнім абзацом пункту 7.4 цього кон­тракту;

            винагороди на 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.

7.7. Розмір вихідної допомоги визначається на основі се­редньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, що нараховані Керівникові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади повний календарний рік роботи.

            Якщо Керівник пропрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчис­люється діленням суми всіх отриманих Керівником грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без вра­хування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

7.8. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Керівником, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконуються не пізніше ніж через два тижні після визначення цих сум.

7.9. При залишенні Керівником посади Вищий орган видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.

7.10. Якщо розірвання контракту виконується за підстава­ми, що передбачені у контракті, але не визначені законодав­ством, у трудовій книжці Керівника як підстава для звільнен­ня зазначається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.

 

8. ТЕРМІН ДІІ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

8.1. Цей контракт діє з ______________ р. до _____________ р.

8.2. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов'язків, що передбачені цим контрактом, визначається ви­пробування на термін ____ міс. з початку дії контракту.

            У період випробування Керівник виконує обов'язки за кон­трактом у повному обсязі.

            Якщо Вищий орган визнає результати випробування неза­довільними, він має право розірвати контракт з Керівником не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну випробу­вання. При цьому Вищий орган не зобов'язаний обґрунтову­вати свою ухвалу.

            Якщо у згаданий термін Вищий орган не використає своє право на розірвання контракту, Керівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

8.3. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.

8.4. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденцій­ності умов цього контракту, крім випадків, коли:

            сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

            сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

            про умови контракту інформуються працівники Підприєм­ства і інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визна­ченням розміру винагороди Керівника і т.ін.). Сторони вжива­ють заходів із забезпечення конфіденційності умов контракту цими працівниками і особами (шляхом попередження інформо­ваних осіб про необхідність дотримання конфіденційності отри­мання ними відомостей про умови контракту і т.ін.);

            сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

8.5. У частині, що не передбачена цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Філії в межах Положення про Філію, на Під­приємстві, Статутом Підприємства, іншими документами Підприємства, обов'язковими для сторін. Документи, видані Вищим органом, обов'язкові для Керів­ника лише у частині, що не суперечить цьому контракту.

 

9. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ

9.1. Відомості про Підприємство:

повна назва _________________________________________________________________

адреса______________________________________________________________________

розрахунковий рахунок № ____________________________________________________

У__________________________________________________________________________

9.2. Відомості про Вищий орган: повна назва ____________________________________

адреса______________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Вищого органу_________________________

робочий телефон керівника Вищого органу ______________

9.3. Відомості про керівника: домашня адреса _____________________________________

робочий телефон _____________________________ паспорт-серія _________ номер

________________________________ виданий _______________р. ____________________

_____________________________________________________________________________

9.4. Цей контракт складено у 2 примірниках - по одному для кожної сторони.

9.5. __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 


Теги документа: контракт ООО ТОВ управління правління товариство філія

Скачать Контракт на управління філією ТОВ
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 986     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>