Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)

Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 776     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів) Договор о маркетинговом обслуживании
Скачать Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів) бесплатно

 

 

ДОГОВІР

ПРО МАРКЕТИНГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м.______________

______________р.

 

__________________________________ (надалі за текстом – "Виконавець"), в особі генерального директора __________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

____________________________________________ (надалі за текстом – "Замовник"), в особі ________________ ______________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі за текстом разом – "Сторони"), уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

У розумінні цього Договору нижчевикладені терміни вживаються у наступному значенні:

1.1. Маркетингове обслуговування (або маркетингові послуги) – просування, у спосіб визначений предметом цього Договору, торгової марки товарів, що поставляються Замовником Виконавцю.

1.2. Товар Замовника – товар, поставлений Виконавцю Замовником згідно Договорів купівлі-продажу продукції.

1.3. Поточний обліковий період – період протягом якого здійснюються продажі Товару Замовника.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Згідно умов цього Договору, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує, маркетингові, інформаційно-консультаційні та інші послуги; надає Замовнику, за його письмовою вимогою, інформацію про об'єм продажу товару, що поставляється останнім.

 

3. ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН

3.1. Розмір оплати за маркетингове обслуговування Замовника визначається Додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

3.2. Поточний обліковий період складає один календарний місяць. За угодою Сторін, викладеною у відповідному протоколі, обліковий період може змінюватись.

3.3. Виконавець, щомісячно, до 5-го числа, слідуючого за звітним, надає Замовнику на підпис Акт виконаних послуг (далі за текстом – Акт) та Рахунок-фактуру.

3.4. В разі, якщо на протязі 5-ти календарних днів, з моменту зазначеному в п.п. 3.3, Виконавець не отримав підписаний Замовником Акт або аргументовану претензію до виконання послуг, послуги вважаються такими, що виконані в повному обсязі та належним чином, Сторони при цьому одна до іншої претензій не мають.

3.5. Оплата за цим Договором проводиться Замовником щомісячно, на протязі 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту зазначеному в п.п. 3.3, у т.ч. якщо маркетингове обслуговування не відбувається з незалежних від Виконавця причин.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України не залежно від наявності вини за винятком настання випадку обумовленого п. 5 цього Договору.

4.2. У випадку порушення Замовником строків визначених п.п. 3.1, 3.5 цього Договору, останній оплачує Виконавцю неустойку у розмірі 1 % від вартості маркетингового обслуговування за кожен день прострочки.

4.3. Замовник несе відповідальність за відповідність рекламної кампанії умовам чинного законодавства України.

4.4. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право припинити маркетингове обслуговування Замовника до моменту повного усунення Замовником усіх порушень даного Договору, виявлених Виконавцем. При цьому Замовник не звільняється від оплати усіх платежів визначених цим Договором.

 

5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору лише у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі Сторін).

5.2. Форс-мажорними обставинами визнаються надзвичайні події, що включають військові дії, блокади, страйки, пожежі, повені, інші надзвичайні події, які будуть визнані та оголошені обставинами непереборної сили у визначеному українським законодавством порядку.

5.3. Виникнення форс-мажорних обставин має підтверджуватись відповідним документом Торгово-промислової палати України або відповідним нормативно-правовим актом центрального органу державної влади України.

5.4. Про факт виникнення форс-мажорних обставин, Сторони зобов'язуються негайно повідомити одна одну. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________ року

6.2. Дія цього Договору може бути припинена за обопільною згодою Сторін, що має бути викладена у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та печатками.

6.3. Дія цього Договору може бути припинена за письмовою вимогою Виконавця, заявленою не менш як за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення дії Договору. При цьому Замовник не звільняється від необхідності виконати усі зобов'язання, прийняті на себе відповідно до умов цього Договору.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судових органах.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.2. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.3. Усі зміни, доповнення або виправлення до цього Договору мають бути складені у письмовому вигляді, підтверджені підписами уповноважених представників та скріплені печатками Сторін.

8.4. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

8.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Після підписання даного Договору усі попередні переговори, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.7. Жодна з Сторін не вправі передавати свої права за даним договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

8.8. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно цього Договору мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або телеграфом, факсом з одночасним повідомлення про отримання, або доставлені особисто за вказаними адресами Сторін.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК № 1

до Договору про маркетингове обслуговування

№ ________ від _________________ р.

 

м. ____________

_______________р.

 

____________________________ (надалі за текстом – "Виконавець"), в особі генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

___________________________________ (надалі за текстом – "Замовник"), в особі директора ________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі за текстом разом – "Сторони"), уклали цей Додаток про наступне:

 

1. Сторони погодили наступний перелік товарів Замовника для вивчення маркетингового попиту:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

2. Плата за маркетингові послуги складає:

2.1. За перший обліковий період:

Сума без ПДВ - _______________________________________,

ПДВ 20% - _______________________________________,

Загальна сума – ________________________________, і сплачується, як 100 % попередня оплата.

2.2. За другий та всі послідуючі періоди плата за маркетингове обслуговування становить 5% (в т.ч. ПДВ) від суми перерахованих коштів за товар, що постачається Замовником за один обліковий період.

 

3. Даний Додаток набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

4. Цей Додаток укладений українською мовою у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони і є невід’ємною частиною Договору про маркетингове обслуговування № _____ від ______ р.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування маркетинговий

Скачать Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 776     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>