Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами

Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 715     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами Договор на брокерское обслуживание операций с ценными бумагами
Скачать Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами бесплатно

 

 

ДОГОВІР

на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами

 

м. ______________

______________ р.

 

Громадянин (-ка) України __________________________________________________ ________ року народження, паспорт: серія ____ № ____________, виданий ____________________________________ року, що мешкає за адресою: ____________________________________________________________, ідентифікаційний номер _______________, (далі Клієнт), з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «________________», що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів по випуску та обігу цінних паперів серія ___ № __________ від ___________ р., в особі _____________________________________________________________________, який діє на підставі довіреності №_________ від ________________________ року, (далі – Брокер), який є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, тобто у розмірі, визначеному п.10.1 ст. 10 цього Закону, разом в подальшому поіменовані “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Об’єктом юридичних дій згідно цього Договору можуть бути наступні цінні папери (далі – ЦП):

1.1.1. “Облігації” – цінні папери, що посвідчують внесення їх власниками грошей, визначають відносини позики між власниками облігацій та Емітентом, підтверджують зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігаціями, якщо інше не передбачено умовами розміщення. Предметом замовлення за цим договором можуть бути облігації внутрішньої державної позики, облігації муніципалітетів або Українських компаній, які Клієнт вкаже Брокеру, та які Клієнт має намір придбати або продати у відповідності з положеннями діючого законодавства України.

1.1.2.”Акції” - іменні цінні папери , які посвідчують майнові права власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації , право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

1.1.3. ”Інвестиційні сертифікати” – цінні папери, які розміщуються інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчують право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

1.2.”Уповноважена (-ні) особа (-и)” означає у рамках даного Договору

(а) будь-яких посадових осіб, працівників Брокера, які були уповноважені Довіреністю проводити дії від імені Брокера при реалізації обов’язків за даним Договором, або

(б) будь-яку іншу особу, фізичну або юридичну особу, що має необхідним чином підписану довіреність від Клієнта, посвідчену нотаріально.

1.3.”Замовлення” (зразок наведено в Додатку №1 до даного Договору) означають письмові Замовлення затвердженої форми від Клієнта або будь-якої Уповноваженої Особи, отримані Брокером, за умови, що:

            Брокер має документи, що підтверджують право Уповноваженої Особи надавати та/або підписувати Замовлення від імені Клієнта;

            Якщо які-небудь Замовлення незрозумілі та/або двозначні, Брокер може відмовитися виконувати такі Замовлення до тих пір, доки будь-які сумніви або розбіжності не будуть вирішені до його задоволення;

            Замовлення надаються та здійснюються відповідно до діючого порядку та правил відповідної біржі, або ринку того місця, де будуть виконуватися дані Замовлення;

            Замовлення складаються українською мовою;

            Замовлення може бути виконане на організованому і неорганізованому ринку за вибором Брокера, якщо інше не передбачене замовленням.

            Замовлення обов’язково включають наступні умови: емітент, код ЄДРПОУ емітента, вид ЦП, форма випуску, форма існування, номінальна вартість 1 шт. ЦП, код ISI№, кількість ЦП, ціна 1 шт. ЦП, грн., вартість пакету ЦП, грн., дії, які мають бути виконані (придбання або продаж), ціна, період часу, за який здійснюються ці дії, а також будь-які додаткові умови по відношенню до операції, що замовляється згідно замовлення - умови розрахунків та поставки ЦП. Замовлення можуть включати також інші умови, що не суперечать одна одній.

            Замовлення на купівлю ЦП виконується Брокером тільки після отримання в повному обсязі на власний рахунок коштів для здійснення угоди.

Термін дії замовлення, якщо в самому замовленні не зазначене інше, становить 30 (тридцять) календарних днів.

            Замовлення приймаються Брокером тільки відносно бездокументарних або знерухомлених ЦП. Перехід права власності за бездокументарними або знерухомленими ЦП здійснюється з моменту зарахування ЦП на рахунок в ЦП відповідної сторони, оплата послуг Зберігача здійснюється Клієнтом самостійно.

1.4.”Емітент” означає юридичну особу, АР Крим, або міську раду, а також державу, в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні ЦП.

1.5. ”Зберігач” означає юридичну особу, яка відповідно до діючого українського законодавства здійснює обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами на рахунках цінних паперів, за тими цінними паперами, які йому належать, так і за тими, які він зберігає відповідно до договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Брокер за винагороду та від імені та за рахунок Клієнта та у відповідності з Замовленням останнього здійснює наступні юридичні дії:

            придбаває ЦП, вказані Клієнтом, з умовою поставки на рахунок у цінних паперах Клієнта у Зберігача;

            здійснює дії, що направлені на зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах Клієнта у Зберігача;

            продає ЦП вказані Клієнтом третім особам;

            здійснює інші дії, які необхідні відповідно до умов даного Договору та/або діючого законодавства .

 

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

3.1.Санкціонування Клієнтом здійснення Брокером дій з цінними паперами, що передбачені умовами даного Договору, підтверджується передачею Клієнтом оригіналів Замовлень на операцію.

3.2.У випадку, коли Клієнт має намір придбати ЦП, він направляє Замовлення в письмовій формі та в день підписання Замовлення перераховує Брокеру необхідні для придбання ЦП грошові кошти на рахунок Брокера ______________________ в АБ «_________________» МФО ______________.

            Брокер докладає усіх зусиль для придбання ЦП, на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення та документів, що підтверджують перерахування необхідних грошових коштів Брокеру. Клієнт може надати Замовлення Брокеру за умови, що кошти на купівлю ЦП будуть перераховані відповідно договору, укладеного Брокером з продавцем.

            Повернення коштів, перерахованих на купівлю ЦП, проводиться шляхом відсилання Клієнтом письмового повідомлення Брокеру. Брокер зобов’язується повернути кошти Клієнту протягом одного банківського дня з моменту отримання повідомлення Клієнта. Таке повернення коштів здійснюється Брокером лише у випадку, якщо на момент отримання Брокером повідомлення про повернення коштів Замовлення Клієнта не було виконане.

            Поставка придбаних ЦП на користь Клієнта виконується Брокером не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання відповідних ЦП від Продавця або в інший спосіб, зазначений у Замовленні.

            У випадку неможливості виконати Замовлення Брокер повертає отримані раніше для виконання Замовлення кошти Клієнту у день, наступний за днем закінчення терміну дії Замовлення.

3.3. У випадку, якщо Клієнт бажає придбати облігації внутрішньої державної позики на первинному ринку, він надає Замовлення на купівлю не пізніше ніж за 1 (один) банківський день до початку збору заявок вибраного ним аукціону. Кошти на придбання облігацій мають бути обов’язково перераховані в повному обсязі на рахунок Брокера ___________________ в АБ «___________» МФО __________ МДО _____________ не пізніше 9:00 дня подання заявок.

3.4. У разі, коли Клієнт бажає продати ЦП, він надсилає Замовлення у письмовій формі Брокеру. Брокер докладає усіх зусиль для продажу ЦП на умовах, визначених в Замовленні. Грошові кошти від продажу ЦП перераховуються на рахунок Брокера або Клієнта відповідно до умов Замовлення. Якщо Клієнтом не зазначено інше, Клієнт надає право Брокеру утримати суму комісійної винагороди, що належить Брокеру згідно з п. 4.1.2. цього Договору, з суми, яка підлягає перерахуванню Брокером Клієнту.

3.5. З метою надання інформації про умови операції, здійсненої за Замовленням Клієнта, Брокер передає Клієнту Звіт та Акт приймання-передачі виконаних робіт (далі Акт) по замовленню до договору на брокерське обслуговування. Клієнт зобов’язується надати Брокеру підписані зі свого боку примірники Звіту та Акту протягом одного банківського дня з моменту їх отримання.

3.6. Всі документи, які наведені в п.п. 3.1.-3.4. та інші, передбачені цим Договором, передаються письмово і підписуються Стороною, що передає такі документи. Замовлення, Звіт та Акт можуть передаватися факсимільним зв'язком або з кур'єром. факсимільні копії документів мають чинність за умови їх подальшої заміни оригіналами протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту їх отримання , при цьому Замовлення виконується Брокером за умови отримання його оригіналу.

3.7. Брокер не є податковим агентом Клієнта.

 

4. ВИНАГОРОДА БРОКЕРА

4.1. Клієнт погоджується виплачувати Брокеру:

4.1.1. комісію згідно п.1.2. та 1.3. витягу з тарифів, які є невід’ємною частиною цього договору (Додаток №2 до цього договору) окремим розрахунковим документом одноразово за договір та кожне надане Замовлення на рахунок № _________________________ в ____________________________ МФО ________________ (в установі банку, у якій укладено договір на брокерське обслуговування і якій надане Замовлення), протягом 1 робочого дня з дня надання Замовлення;

4.1.2. комісію за кожне виконане Замовлення, на рахунок ________________________ в АБ «___________» МФО ________ у розмірі, згідно п.1.1. витягу з тарифів, які є невід’ємною частиною цього договору (Додаток №2 до цього договору) протягом 1 банківського дня після виконання Замовлення (підписання Акту)

4.2. Клієнт погоджується компенсувати Брокеру протягом 5 банківських днів з моменту надання Звіту, понесені у зв'язку з будь-якою операцією із цінними паперами, здійсненою Брокером на виконання Замовлення, включаючи, але не обмежуючи, витрати:

            на поштовий зв’язок (надіслання документів зберігачу для перереєстрації ЦП на ім'я Клієнта, або його контрагента за угодою);

            інші витрати, понесені Брокером, виходячи з умов та /або необхідні для виконання умов цього Договору.

4.3. На підставі п.1.2. та 1.3. витягу з тарифів у зазначений в цих пунктах термін комісійна винагорода має бути сплачена Клієнтом на рахунок __________________________ в _________________ філії АБ «___________» МФО____________.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Брокер зобов’язаний:

5.1.1. Докладати усіх зусиль для придбання / продажу ЦП, на умовах, визначених в Замовленнях, негайно після отримання Замовлень і вчиненням Клієнтом передбачених цим Договором дій;

5.1.2. Інформувати Клієнта про хід виконання Договору, в тому числі надавати Звіти, передбачені п.3.5. цього Договору.

5.2. Клієнт зобов’язаний:

5.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати Брокеру суму комісійних винагород, що передбачені цим Договором.

5.2.2. Відшкодувати витрати Брокера, понесені ним у зв'язку з будь-якою операцією із цінними паперами, здійсненою Брокером на виконання Замовлення.

5.3. Брокер має право:

5.3.1. Відмовитись від прийняття Замовлення, в разі, якщо його умови суперечать цьому Договору.

5.3.2. Відмовитись від прийняття Замовлення, в разі, якщо Брокер вважає його умови такими, що не можуть бути виконаними.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. Відмовитись від Замовлення в разі, якщо Замовлення ще не виконане Брокером.

 

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН

6.1. Брокер визнає, що ЦП, придбані за Замовленням та за рахунок Клієнта, так-само як і будь-які кошти, передані Клієнтом Брокеру (за виключенням коштів, що спрямовані на оплату послуг Брокеру згідно даного Договору, або на компенсацію яких-небудь вищезгаданих витрат, що понесені Брокером при виконанні Замовлення), або будь-які кошти отримані Брокером від імені Клієнта завжди є законною власністю Клієнта і Брокер розпоряджається ними в інтересах виключно Клієнта і ніякої іншої особи.

6.2. Брокер не може продати, позичити, закласти, передати або іншим чином розпорядитися якими б то не було ЦП або іншим майном, що знаходиться у власності Клієнта, не отримавши перед цим Замовлення Клієнта, як це передбачається цим Договором.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У випадку невиконання, або неналежного виконання прийнятих на себе зобов'язань винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні збитки. Під збитками розуміються витрати, понесені Стороною для виконання Договору, втрата або пошкодження його майна, а також неотриманні доходи, які могли б бути отримані, якби зобов'язання було виконане належним чином. Відшкодування збитків проводиться понад штрафні санкції, встановлені Сторонами за даною угодою.

7.2. У випадку затримки виконання п. 4.1 і п. 4.2 цього Договору Клієнт зобов'язаний сплатити Брокеру пеню у розмірі облікової ставки Національного Банку України від суми не перерахованих коштів за Договором за кожний день прострочення, але не більше 10% (десяти відсотків) від суми неперерахованих коштів. Сплата пені не звільняє Сторони від їх зобов'язань за даною угодою, якщо постраждала сторона не погодиться на інше.

7.3. Клієнт несе відповідальність за відомості, вказані ним в Замовлені для Брокера незалежно від форми Замовлення.

7.4. При невиконанні або неналежному виконанні Брокером своїх зобов'язань за даною угодою, в результаті яких Клієнту був нанесений майновий збиток, Брокер зобов'язаний повністю відшкодувати Клієнту суму заподіяного збитку не пізніше 7 (семи) банківських днів з моменту одержання відповідного повідомлення Клієнта.

7.5. Брокер не несе ніякої відповідальності за невиконання яких-небудь з своїх зобов'язань за даною угодою, якщо таке невиконання було викликано якою-небудь причиною, що виходить за межі контролю Брокера (обставини непереборної сили), включаючи, без обмеження, націоналізацію, експропріацію, валютні і банківські обмеження, а також обмеження в області цінних паперів, революцію, повстання або страйки, ядерні викиди і розпади, стихійні лиха, акти будь-яких державних органів, структур або посадовців (незалежно від того, чи діяли такі державні органи, структури або посадовці в межах своїх повноважень чи ні), а також будь-які незаконні дії третіх осіб.

7.6. Клієнт даним розуміє і погоджується з тим, що, здійснення Брокером будь-якої діяльності, обумовленої в цьому Договорі, регулюється чинним законодавством, ухвалами, порядками і практикою, згідно з якими діє Брокер. В тому випадку, якщо Законодавство змінюється таким чином, що це забороняє або обмежує виконання Брокером своїх зобов'язань і обов'язків, то до того часу, коли для Брокера стане можливим виконання таких зобов'язань знов, ці обов'язки і зобов'язання Брокера замінюються, і Брокер не несе відповідальності за це або за будь-який збиток, понесений в результаті такої заборони або обмеження діяльності Брокера.

 

8. УМОВИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ

8.1. Вся інформація про Договір, його Сторони і його зміст є конфіденційною і не підлягає розголошуванню інакше, як згідно чинного законодавства України. Обов'язки по дотриманню конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Договору протягом одного року.

 

9. ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє безстроково. Дія цього Договору може бути припинена однією із Сторін в односторонньому порядку, з наданням письмового повідомлення іншій Стороні за 1(Один) день до припинення дії Договору. Договір припиняє свою дію за відсутності взаємних претензій Сторін, про що підписується Додаткова Угода. До такого припинення Брокер виконує наступні дії:

            протягом дня доставляє Клієнту або будь-якій іншій особі, яку уповноважить Клієнт, виписки на підтвердження права власності на ЦП;

            протягом дня доставляє Клієнту повну звітність по всіх ЦП і по всіх операціях відносно таких ЦП;

            протягом дня повертає на рахунок Клієнта отримані від нього кошти по невиконаних дорученнях;

            виставляє рахунок Клієнту у випадку, якщо існує неоплачена заборгованість Клієнта, що підлягає оплаті.

 

10. ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір потрапляє під дію і тлумачиться відповідно до законодавства України. Будь-які розбіжності або суперечності, які можуть виникнути у зв'язку з порушенням, припиненням або дією цього Договору підлягають врегулюванню шляхом двосторонніх переговорів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Якщо яке-небудь з положень цього Договору буде визнане компетентним судом недійсним або яким-небудь іншим чином позбавленим законної сили, частина Договору, що залишилася, збережеться чинною.

10.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, для кожної із Сторін. На вимогу депозитарної установи, сторони зобов’язуються підписати додатковий примірник договору.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування брокер цінний папери

Скачать Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 715     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>