Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Агентський договір між Довірителем та Комерційним агентом

Агентський договір між Довірителем та Комерційним агентом

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 561     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Агентський договір між Довірителем та Комерційним агентом Агентский договор между Доверителем и Коммерческим агентом
Скачать Агентський договір між Довірителем та Комерційним агентом бесплатно

 

 

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.______________

______________р.

 

_____________________________________________________________________________________

(надалі іменується "Довіритель") в особі ________________________________, що діє на підставі _____________________________________, з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________________ (надалі іменується "Комерційний агент") в особі ____________________________, що діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Агентський договір (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комерційний агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, за агентську винагороду зобов'язується надавати послуги Довірителю із сприяння у вчиненні від імені та за рахунок Довірителя таких правочинів ____________________________ (надалі іменуються "послуги"), а саме: _______________________________.

1.2. Послуги надаються Комерційним агентом у такій сфері _____________ в наступному порядку ________________ та у якості _____________________.

1.3. Агент одержує право здійснювати вищевказані дії на території

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(надалі іменується "Територія").

 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОМЕРЦІЙНОГО АГЕНТА

2.1. Комерційний агент зобов'язаний:

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Довірителя шляхом ______________;

- формувати інформаційний банк даних щодо потенційних та наявних контрагентів Довірителя в порядку та на умовах, визначних у додатку № ______ до цього Договору;

- інформувати Довірителя про необхідність проведення переговорів з _________________ шляхом _____________ в строк ___________________;

- сприяти організації зустрічей і переговорів між представниками Довірителя й контрагентів щодо ________________ шляхом ____________ в строк _______________.

2.2. Комерційний агент зобов'язується надавати Довірителю звіти про надання послуг в наступні строки: ________________________ шляхом _______________.

2.3. До звіту Комерційного агента додаються необхідні докази витрат, здійснених ним за рахунок Довірителя у вигляді _____________.

2.4. Комерційний агент має право вимагати від Довірителя своєчасної сплати агентської винагороди.

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Довіритель зобов'язаний:

- належно й реально виконувати умови цього Договору;

- своєчасно сплачувати Комерційному агенту агентську винагороду;

- не укладати аналогічних цьому Договору договорів з третіми особами;

- видати Комерційному агенту довіреність, що передбачає такі представницькі повноваження Комерційного агента, що є повністю достатніми для виконання ним цього Договору.

3.2. За виконання своїх обов'язків за цим Договором Довіритель зобов'язаний сплатити Комерційному агентові агентську винагороду в розмірі _________________ шляхом ________________________ в строк __________________________.

3.3. Довіритель має право вимагати від Комерційного агента належного та реального виконання його обов'язків за цим Договором.

3.4. Довіритель має право в будь-який час припинити повноваження Комерційного агента, що тягне за собою припинення цього Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Довіритель за порушення обов'язків за цим Договором несе наступну відповідальність:

___________________________________________________________________________________.

4.3. Комерційний агент за порушення обов'язків за цим Договором несе наступну відповідальність:

___________________________________________________________________________________.

4.4. Комерційний агент несе відповідальність у повному обсязі за збитки Довірителя внаслідок порушення Комерційним агентом цього Договору.

4.5. Комерційний агент не гарантує Довірителю виконання контрагентами Довірителя, що були залучені за допомогою Комерційного агента, їх обов'язків за договорами, укладеними із Довірителем.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Цей Договір може бути розірваний на вимогу будь-якої Сторони, яка повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 днів до дати розірвання.

6.7. У разі припинення цього Договору внаслідок відкликання Довірителем повноважень Комерційного агента на підставі п. 3.4 цього Договору, цей Договір припиняється після остаточних взаєморозрахунків Сторін за фактично виконану частину договірних зобов'язань.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Комерційний агент є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір комерційний агентский агентський коммерческий

Скачать Агентський договір між Довірителем та Комерційним агентом
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 561     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>