Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: суд

Апеляційна скарга на рішення суду про задоволення позову про визнання особи, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об удовлетворении иска о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність судового виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на бездействие судебного исполнителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про намір оскаржити в апеляційному порядку ухвали міського суду про відкриття провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о намерении обжаловать в апелляционном порядке определения городского суда об открытии производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського суду про відкриття провадження у справі (підсудність)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского суда об открытии производства по делу (подсудность)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського районного суду про застосування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского районного суда о применении мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про визнання відповідача особою, що втратила право користування житловими приміщеннями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда о признании ответчика лицом, утратившим право пользования жилыми помещениями
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення районного суду про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, та ухвалу апеляційного суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение районного суда о возмещении ущерба, причиненного источником повышенной опасности, и определение апелляционного суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання комісії загальнообов'язкового державного соціального страхування про призначення допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол заседания комиссии общеобязательного государственного социального страхования о назначении пособия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про примусове проникнення до приміщень та сховищ, що належать боржникам або зайняті ними
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда о принудительном проникновении в помещения и хранилища, принадлежащие должникам или заняты ними
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про примусове проникнення державною виконавчою службою до житла боржників
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про про примусове проникнення до житла та іншого володіння для відібрання та передачі дитини на виховання іншій особі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ухвала суду про відмову в задоволенні подання державного виконавця про вирішення питання виконання рішення суду за «Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у зв’язку з тим, що відповідач не був належним чином повідомлений про дату судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения в связи с тем, что ответчик не был надлежащим образом уведомлен о дате судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу на рішення суду про стягнення аліментів на утримання сина в твердій грошовій сумі до досягнення ним повноліття
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на апелляционную жалобу на решение суда о взыскании алиментов на содержание сына в твердой денежной сумме до достижения им совершеннолетия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о фиксировании судебного заседания техническими средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання третьої особи на стороні позивача про перенесення судового засідання через хворобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство третьего лица на стороне истца о переносе судебного заседания из-за болезни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді через сумніви щодо його неупередженості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи из-за сомнений в его беспристрастности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу про надання дозволу на примусове проникнення до житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение суда о предоставлении разрешения на принудительное проникновение в жилище
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення господарського суду про визнання недійсним правочину через упередженість та необ`єктивність суду та неправдиві дані, надані позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение хозяйственного суда о признании недействительной сделки из-за предвзятости и необъективность суда и ложных данных, предоставленных истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про усунення перешкод в користуванні житлом та висилення (порушення судом норм права та неповного дослідження обставин справи)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об устранении препятствий в пользовании жильем и выселение (нарушение судом норм права и неполного выяснения обстоятельств дела)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання нечинними рішень державної податкової інспекції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании недействительными решений государственной налоговой инспекции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії державного виконавця (в порядку ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на действия государственного исполнителя (в порядке ст. 85 закона украины «об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкладення виконавчого провадження до винесення рішення Верховним судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке исполнительного производства до вынесения решения Верховным судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання відповіді чи існує заочне рішення суду у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении ответа существует ли заочное решение суда по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение районного суда о частичном удовлетворении иска о выплате невыплаченной заработной платы при увольнении, проведение записи в трудовую книжку и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду про часткове задоволення позову про виплату невиплаченої заробітної плати при звільненні, проведення запису в трудову книжку та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Отзыв на апелицийну жалобу на постановление хозяйственного суда с требованием отказать в апелляционных требованиях истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на апеліційну скаргу на ухвалу господарського суду з вимогою відмовити в апеляційних вимогах скаржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор с негосударственным пенсионным фондом о выплате пенсии на определенный срок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір з недержавним пенсійним фондом про виплату пенсії на визначений строк
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пенсионный контракт с негосударственным пенсионным фондом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до адміністратора недержавного пенсійного фонду про переведення пенсійних коштів учасника до іншого суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до адміністратора недержавного пенсійного фонду учасника про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в хозяйственный суд об отсутствии спора в других судебных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до господарського суду про відсутність спору в інших судових органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение на стадии исполнения судебного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода на стадії виконання судового рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на постановление апелляционного административного суда, принятое по результатам пересмотра решения районного суда по делу по административному иску о признании противоправным решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу апеляційного адміністративного суду, прийняте за результатами перегляду ухвали районного суду у справі за адміністративним позовом про визнання протиправним рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на решение Апелляционного суда об удовлетворении иска о взыскании долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу Апеляційного суду про задоволення позову про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о проведении предварительного судебного заседания при отсутствии третьего лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про проведення попереднього судового засідання за відсутністю третьої особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об осуществлении фиксации судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об отсрочке срока уплаты судебного сбора и расходов на информационно-техническое обеспечение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відстрочення терміну сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (исполнительного производства) до решения дела Верховным Судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (виконавчого провадження) до вирішення справи Верховним Судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков (не предоставление квитанций об уплате судебных издержек) искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків (не надання квитанцій про сплату судових витрат) позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе судебного заседания через переговорный процесс по переводу прав и обязанностей на другого ответчика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення судового засідання через переговорний процес щодо переведення прав та обов’язків на іншого відповідача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока обращения в суд за защитой своих прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку звернення до суду за захистом своїх прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уведомлении о стадии судебного разбирательства и просьбой ускорить решение дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення про стадію судового розгляду та проханням прискорити вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении резолютивной части решения Апелляционного суда в части того, какие требования необходимо выполнить путем их цитирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз’яснення резолютивної частину рішення Апеляційного суду в частині того, які саме вимоги необхідно виконати шляхом їх цитування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении судебного решения из-за невозможности явиться в суд
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надіслання судового рішення через неможливості з’явитися до суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении дополнительной экспертизы с привлечением Института судебных экспертиз
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової експертизи із залученням Інституту судових експертиз
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу в связи с тем, что данное дело следует рассматривать в порядке административного судопроизводства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі в зв’язку із тим, що дану справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе рассмотрения судебного дела и предоставлении времени для примирения сторон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення розгляду судової справи та надання часу для примирення сторін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи (новое рассмотрение дела с участием судьи решение которого было отменено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді (новий розгляд справи за участю судді рішення якого було скасоване)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе предварительного судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення попереднього судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении судебно-психологической экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення судово-психологічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о повороте исполнения решения суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поворот виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства в части снятия из-под ареста имущества должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення втраченого судового провадження в частині зняття з-під арешту майна боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на иск по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжения договора в судебном порядке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позов по цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та розірвання договору в судовому порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція інженера з суднового відвантаження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция инженера по судовой отгрузке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція капітан-механіка водолазного (рятувального) судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция капитан-механик водолазного (спасательного) судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника відділу суднового відвантаження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция начальника отдела судовой отгрузки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція старшого механіка судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция старшего механика судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція старшого електромеханіка судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция старшего электромеханика судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція з охорони праці при митті посуду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Инструкция по охране труда при мытье посуды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова інструкція з охорони праці для машиніста мийної машини (мийника посуду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая инструкция по охране труда для машиниста моечной машины (мойщика посуды)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку наказного провадження про видачу судового наказу (про стягнення грошових коштів за договором)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в порядке приказного производства о выдаче судебного приказа (о взыскании денежных средств по договору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір про списання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Методика проведення державної експертизи проектної документацiї на будiвництво виробничих об’єктiв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження майна за рішенням суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження житлового будинку, квартири у зв'язку з видачею позики на його будівництво, капітальний ремонт чи купівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення справ (документів) приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Государственный акт о выкупе имущества государственного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотаріальна заява про визнання позову та розгляд справи у суді без участі заявника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальное заявление о признании иска и рассмотрении дела в суде без участия заявителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отказе от обращения в суд по определению дополнительного срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від звернення до суду за визначенням додаткового строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензия о недостачи груза, зафиксированная в порту в присутствии капитана судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про обізнаність із змістом позовної заяви та відсутності заперечень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об осведомленности с содержанием искового заявления и отсутствии возражений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво перед юридичною особою та захист прав у суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство перед юридическим лицом и защита прав в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у судах та органах Державної виконавчої служби
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в судах и органах Государственной исполнительной службы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у судах та органах Державної виконавчої служби - з обмеженням повноважень представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в судах и органах Государственной исполнительной службы - с ограничением полномочий представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на ведение судебных и иных дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення судових та інших справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на ведение судебных дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення судових справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на управління нерухомістю (громадянину іншої держави)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на управление недвижимостью (гражданину другого государства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение государственных актов на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання державних актів на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о погашении судимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о направлении дела по подсудности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о досрочном погашении судимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об отмене постановления инспектора ГАИ об админстративном правонарушении и закрытии производства по делу (поворот налево с правого ряда)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про скасування постанови інспектора ДАІ про адмінстративне правопорушення та закриття провадження по справі (поворот ліворуч з правого ряду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення начальнику установи про надходження заяви про розірвання шлюбу з засудженим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Общая доверенность с правом представлять интересы общества перед физическими лицами и во всех органах государственной власти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про направлення справи за підсудністю (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про дострокове погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Извещение начальнику учреждения о поступившем заявлении о расторжении брака с осужденным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возвращении судебного сбора (в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о расторжении брака супругами, имеющими детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о выдаче копии решения и исполнительного листа (гражданское судопроизводство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об усыновлении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору (у відповідності з п. 4 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про розірвання шлюбу подружжям, що має дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про видачу копії рішення та виконавчого листа (цивільне судочинство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Загальна довіреність з правом представляти інтереси товариства перед фізичними особами та в усіх органах державної влади
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление государственного исполнителя об отказе в открытии исполнительного производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір надання послуг з організації реконструкції судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на оказание услуг по организации реконструкции судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про забезпечення позову у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову суду про відмову в задоволенні вимог про визнання неправомірними дій інспектора щодо складання протоколу та винесення постанови про адмінпорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП (позбавлення водійських прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи по делу по административному иску об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи о привлечении к административной ответственности по ст. 124 КУоАП (лишение водительских прав)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление суда об отказе в удовлетворении требований о признании неправомерными действий инспектора по составлению протокола и вынесения постановления об админнарушении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление районного суда об обеспечении иска по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адмінстративний позов про визнання протиправною бездіяльність Державної адміністрації автомобільного транспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді з вимогою притягнути його до дисциплінарної відповідальністі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про надання послуг буксирування судна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на незаконні заходи дізнання і досудового слідства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір позички транспортного засобу (нотаріально посвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір позички
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Службова записка про оплату державного мита за розгляд справи в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про неможливість з`явитися на судове засідання (кримінальна справа) через відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі до районного суду про відмову в задоволенні позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмові пояснення працівника до господарського суду про виконання робіт на обєкті за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення або звільнення від сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про призначення опікуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для звернення в суд з позовною заявою про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду про стягнення заборгованності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразок ухвали суду про забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти будь-які дії по відчуженню або обтяженню у будь-якій формі цінних паперів емітента
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит на підтвердження зарахування державного мита до державного бюджету
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії судді (оскарження ухвали про залишення позову без руху)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зміну способу та порядку виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмо в суд об отсутствии субъекта получения повестки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу копії рішення (ухвали, вироку, постанови суду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відповідь на ухвалу про відсутність розгляду справи в інших судах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании действий неправомерными и выплате государственного пособия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор найма жилья в домах государственного и коммунального жилищного фонда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на дії державного виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про постійно діючий тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про дострокове погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення суду про причини неявки у судове засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про звернення рішення суду до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу копії рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зауваження на протокол судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір процентної позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір процентної позики (предметної або грошової)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справи у суді (завірена директором підприємства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справ у господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга про скасування рішення господарського суду та прийняття нового рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция мойщицы посуды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма контракту з керівником суб'єкта господарювання державного сектору економіки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий статут державної телерадіоорганізації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи морского судна, обремененного залоговым обязательством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи судна (между организациями стран СНГ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення державної податкової служби про стягнення платежу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір оренди державного майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про неотримання ухвали суду та копії позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про залишення позовної заяви без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на рішення господарського суду про стягнення коштів на користь Управління пенсійного фонду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення районного суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіренність на представлення інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях, а також у судових установах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів Пенсійного фонду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань, що підлягають сплаті до Державного бюджету України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіренність на представництво фізичної особи фізичною особою в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зауваження на протокол судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання побачення з засудженим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочення (розстрочення) сплати судових витрат
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перевірку Постанови Арбітражного Суду м. Києва в порядку нагляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення державного мита
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на рішення державного органу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на бездіяльність державного виконавця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відновлення (поновлення) строку на оскарження вироку (рішення) суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про ознайомлення з протоколом судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на судове рішення (ухвалу) у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства і прокуратури
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в суде
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Державний акт про викуп майна державного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о предоставлении ссуды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на ведення справ в Господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір безстрокового безоплатного користування державним майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про ведення справи в суді (господарському суді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>